Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

Działka ewid. Nr 2185 o pow. 4962 m2, objęta KW Nr 31978, położona jest w pośredniej części miasta Brzozów, przy ul. Fryderyka Chopina.

Teren działki jest płaski z niewielkimi skarpami wzdłuż północno-wschodniej i częściowo północno- zachodniej granicy, w większości utwardzony klińcem.
Zjazd z ulicy Fryderyka Chopina wykonany jest z masy asfaltowej, a w pozostałej części pokryty trawą. Kształt działki jest nieregularny, wieloboczny, zbliżony do trapezu. Dojazd do działki odbywa się od strony południowo-wschodniej drogą boczną o nawierzchni asfaltowej, stanowiącą ulicę Fryderyka Chopina. Dodatkowo od strony południowo- zachodniej działka graniczy z drogą o nawierzchni asfaltowej, stanowiącą ul. Starą.
Wzdłuż południowo-wschodniej granicy usytuowane są dwa słupy telekomunikacyjne z liniami napowietrznymi oraz gazociąg, a wzdłuż południowo- zachodniej granicy usytuowane są kolejne dwa słupy elektroenergetyczne z liniami napowietrznymi. Dodatkowo wzdłuż północno- zachodniej i  południowo- zachodniej granicy teren działki przecina sieć kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej w znikomym stopniu ogranicza możliwość zabudowy działki.

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości od południowego zachodu i południowego wschodu stanowią drogi dojazdowe, od północnego zachodu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, od północnego wschodu obiekt handlowo usługowy. W otoczeniu dalszym zlokalizowane są nieruchomości gruntowe niezabudowane, obiekty handlowo- usługowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Działka posiada pełne uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej.

Działka ewid. nr 2185 nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów działka nr 2185, położona w Brzozowie leży częściowo w terenach istniejącej zabudowy mieszkalnej i zagrodowej – murowana drewniana, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz w obszarze, na którym mogą powstać zbiorniki małej retencji.

Działka objęta jest decyzją o warunkach zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pn: ,,budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych’’ na działce nr 2185, położonej w Brzozowie.’’

                                     Cena wywoławcza nieruchomości:  300 000,00 zł  

                                     Wadium:                                              30 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2020 r. o godzinie 09.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 215, II piętro.   

 Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w terminie

do dnia 6 maja 2020 r. przelewem na rachunek Gminy Brzozów         

Nr  86 1020 4391 0000 6502 0171 7776 

PKO Bank Polski SA Oddział

w Brzozowie. 

 

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek gminy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.   

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Podatek ten w wysokości 23% będzie doliczony do ceny nabycia ustalonej w drodze przetargu.                       

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.   

Szczegółowe informacje na temat sprzedawanej nieruchomości można uzyskać

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 214 II p. lub pod nr telefonu (13) 43 410 15. 

Burmistrz Brzozowa może odwołać  przetarg z uzasadnionej przyczyny.