PSZOK

Prowadzącym PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie ul. Legionistów 10.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, ul. Legionistów 10.

Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
-poniedziałek od 7.30 – 17.30,
-wtorek – piątek od 7.30 – 15.00,
-sobota – nieczynne.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Brzozów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przywieźć i bezpłatnie oddać następujące odpady:

1) tworzywa sztuczne, w tym również odpady opakowaniowe wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych;

2) metale, w tym również odpady opakowaniowe z metali;

3) papier i tektura, w tym również odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

4) szkło, w tym również odpady opakowaniowe ze szkła;

5) odpady zielone;

6) popiół;

7) zużyte opony, z ograniczeniem ilości do 4 szt. rocznie z jednego gospodarstwa domowego. Ilości powyżej wymienionego ograniczenia będą przyjmowane za dodatkową opłatą określoną w odrębnej uchwale;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, będą przyjmowane za dodatkową opłatą określoną w odrębnej uchwale;

11) chemikalia;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, z ograniczeniem ilości do 1 m 3 rocznie z jednego gospodarstwa domowego. Ilości powyżej wymienionego ograniczenia będą przyjmowane za dodatkową opłatą określoną w odrębnej uchwale;

13) odzież i tekstylia.

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

 

UWAGA! 

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych. Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie segregowane odpady komunalne. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.