Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Kogo dotyczy
 • Osób fizycznych lub pełnomocników zgłaszających rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód.
Podstawa prawna
 • art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 519),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej     (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
Wymagane dokumenty
 • Zgłoszenie zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:
1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki );
3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5. wielkość i rodzaj emisji;
6. opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji;
7. informacje, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Załączniki:
1. Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowej lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
2. Informacja potwierdzająca tytuł prawny do instalacji (kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, umowy najmu).
3. Kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Opinia o gruncie zawierająca w szczególności informacje o:
· głębokości położenia najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych,
·  chłonności gruntu lub wyniki testu perkolacyjnego.
5. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji).
6. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia   przez pełnomocnika.
7. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.
Formularze/wnioski do pobrania
 • Do pobrania w Urzędzie Miejskim w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa lub klikając na Wniosek.
Opłaty
 • Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia -120 zł.
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł. (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika),
 • Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia,
 • Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego   w Brzozowie lub wpłacając na rachunek bankowy w/w urzędu Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie Nr 72 8642 1113 2011 9306 0664 0001 (dowód wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia)
Jednostka odpowiedzialna
 • Urząd Miejski Brzozów
  ul. Armii Krajowej 1
  36-200 Brzozów
  Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Miejsce składania dokumentów
 • Urząd Miejski Brzozów
  ul. Armii Krajowej 1
  36-200 Brzozów
Termin  załatwienia sprawy
 • 30 dni
 • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego  w ramach zwykłego korzystania z wód.
 • W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m3/d.
 • Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu     w drodze decyzji.
 • Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
 • Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Do pobrania  >>>>WNIOSEK<<<<