Wybrane organizacje pozarządowe

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak 

36-200 Brzozów, ul. Kościuszki 23

tel.  13 43 440 20 w. 30

kom. 886-121-202

czynne w godzinach od 7:00 do 15:00
Email: 
kontakt@fpd.org.pl

Strona internetowa: www.fpd.org.pl

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak, posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego, działa od 2002 roku w południowo – wschodniej Polsce.

Niesie pomoc dzieciom ubogim, chorym, niepełnosprawnym, z rodzin wykluczonych społecznie, a także młodzieży wybitnie uzdolnionej.

2 czerwca 2012 roku Fundacja rozpoczęła budowę Wioski Dziecięcej NASZ DOM  w Brzozowie. Dwa z sześciu rodzinnych domów dziecka są już wykończone i wyposażone. W chwili obecnej w jednym z wybudowanych budynków mieszka rodzina z dziećmi, w drugim prowadzone są warsztaty z dziećmi i młodzieżą: profilaktyczne, edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne, artystyczne, sportowe.

Fundacja ma pod opieką kilkadziesiąt chorych, niepełnosprawnych dzieci posiadających subkonta, na których gromadzone są środki z darowizn indywidualnych oraz z 1% podatku dochodowego, głównie na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.  Od kilku lat dzieci uczestniczą również w wydarzeniach Fundacji, imprezach integracyjnych i warsztatach przeznaczonych właśnie dla nich.

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Brzozowie

36 -200 Brzozów, ul.Sienkiewicza 1

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Brzozowie działa od 1995 r. wcześniej jako Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym. Zmiana nazwy Stowarzyszenia nastąpiła w 2016 r.  W 2005 r. koło uzyskało status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu na   numer w KRS 0000162757 można przekazywać  1% podatku, jak również przekazać darowiznę, która podlega odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym.

Jest organizacją pozarządową, samopomocową i  niedochodową. Działalność swoją opiera na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy. Utrzymuje się ze składek członków i darowizn od osób fizycznych i prawnych. Reprezentuje interesy i działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów prawnych. Głównym celem działalności jest integracja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Organizuje wspólne turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy integracyjne w formie wycieczek turystyczno- krajoznawczych. Corocznie organizowane są spotkania okolicznościowe np. pikniki rodzinne,  Dzień Dziecka, św. Mikołaj, zabawa karnawałowa i wiele innych imprez. Jest otwarte na współpracę z innymi organizacjami. Stowarzyszenie  nie udziela żadnych zapomóg i nie organizuje żadnych zbiórek.

Więcej informacji na temat   Stowarzyszenia można uzyskać kontaktując się z  Przewodniczącym Zarządu Koła – Janem Kędrą tel. 693 425 871, Barbarą Szklarz – skarbnik Koła tel. 663 384 664,  Zofią Chęć –księgowa  tel.  506 162 781 lub 509 637 965.

 

Fundacja Promocji Zdrowia dr nauk med. Stanisława Langa

36 -200 Brzozów, ul.ks. J.Bielawskiego 18

Te. 13 43 09 552  lub 694 388 558

Głównym celem Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia.

Innym z celów jest między innymi  promocja i organizacja wolontariatu, dotycząca                              w szczególności osób niepełnosprawnych, którą realizuje od początku swojej działalności.

 

Oddział Rejonowy PCK

36-200 Brzozów, ul. ks.Bielawskiego 16

( w budynku Przychodni Rejonowej IIpiętro)

 tel. 603934155,

email: or.brzozow@pck.org.pl

nr konta: 06 1240 2614 1111 0010 4775 3643,

NIP: 813-02-68-314,

KRS: 0000225587

Polski Czerwony Krzyż (PCK )  – jest najstarszą , prawie 100-letnią polską organizacją humanitarną będącą członkiem  Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.  Organizacja powstała 18 stycznia 1919r.

Jest organizacją pożytku publicznego.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi PCK są: koła, kluby, grupy i inne zespoły

w których są zrzeszeni  członkowie. Są to tzw. jednostki podstawowe.

Jednostki podstawowe wchodzą w skład struktury oddziałów rejonowych PCK.

Rejony, poza nielicznymi przypadkami obejmują swoim zasięgiem jeden powiat. W naszym przypadku jest to powiat brzozowski. Rejony wchodzą w skład struktury okręgowej PCK obejmującej teren województwa. Okręgi wchodzą w skład struktury krajowej PCK.

PCK działa na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 1964r. o Polskim Czerwonym Krzyżu

(Dz.U.z 1964r. Nr.41, poz.276, z póz.zm.) oraz wydanego na jej podstawie Statutu zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20września 2011r.(Dz.U.z 2011r. Nr.217,poz.1284)

Zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk  i wojen, pomocą socjalną,  nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promowaniem zdrowego stylu życia, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, upowszechnianie znajomości międzynarodowego prawa    humanitarnego  i   wieloma  innymi   zadaniami  zgodnymi                       z  celami  PCK,      w tym   zadania    publiczne      zlecone    przez    organy    administracji    państwowej     i    samorządowej.

Cele   statutowe organizacji to:

-wspomaganie w czasie konfliktu zbrojnego wojskowej i cywilnej służby zdrowia

-prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych

-upowszechnienie znajomości międzynarodowego prawa humanitarnego  konfliktów zbrojnych

-prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań w celu odnajdywania zaginionych            w czasie konfliktów zbrojnych i scalania rozdzielonych przez wojny rodzin

-upowszechnianie zasad i ideałów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża                              i Czerwonego Półksiężyca

-współpraca z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego

-prowadzenie działalności na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa przez pozyskiwania honorowych dawców krwiodawstwa

–  niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju i za granicą

-przygotowanie społeczeństwa do właściwych zachowań w przypadku wystąpienia klęski i katastrofy

-prowadzenie działalności w dziedzinie opieki i pomocy społecznej

-prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym w zakresie promocji zdrowego stylu życia

-przeciwdziałanie uzależnieniom

-prowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

-działania na rzecz osób poszkodowanych w  wypadkach komunikacyjnych

-prowadzenie działań upowszechniających zasady bezpieczeństwa na drogach

-rozwijanie działalności dzieci i młodzieży

-organizacja i prowadzenie placówek edukacyjno oświatowych, opiekuńczych i socjalnych, wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, leczniczych oraz innych

-działania na rzecz osób niepełnosprawnych

-prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych

– prowadzenie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu

-realizacja innych zadań zgodnych z celami PCK, w tym zadania publiczne zlecone przez organy administracji państwowej i samorządowej

– rekrutacja i szkolenie personelu i wolontariuszy niezbędnych do wykonywania swoich zadań.

 

Stowarzyszenie „AMAZONKI”

przy Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie

36 -200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

 (budynek H szpitala na 3 piętrze)

email: amazonkibrzozow@o2.pl

Prezes zarządu:  Irena Trznadel

tel:  13 435 47 05 , 516 584 247

Stowarzyszenie  skupia kobiety , które wygrały walkę z nowotworem piersi, a teraz uczą się jak żyć  dalej. Zostało założone w 1995 r  z  inicjatywy kobiet po mastektomii . Założycielkami tego ruchu były: Zdzisława Smoleń , Alicja Szczepańska, Władysława Chromiak . Działalność organizacji  oparta jest na pracy społecznej  członkiń, a podstawowym celem  jest niesienie pomocy psychofizycznej kobietom przed i po zabiegu operacyjnym.

Działania główne to:

– wsparcie psychiczne , pomoc praktyczna

-działalność informacyjna o możliwościach rehabilitacyjnych po zabiegu, działalność  informacyjną  na temat problemów związanych z powrotem do    pełnowartościowego życia

– spośród członkiń Stowarzyszenia rekrutowane są i szkolone ochotniczki , które nawiązują kontakty z kobietami na oddziale onkologicznym przed lub po zabiegu mastektomii i zaopatrują je w materiały informacyjne

-organizowanie  spotkań o tematyce prozdrowotnej

– nauka gimnastyki przeciw obrzękowej

– warsztaty psychoterapeutyczne.

Od 2004 roku jest  organizacją pożytku publicznego , środki pozyskane  z 1 % przeznaczane są na  działalność statutową Stowarzyszenia.

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Zarząd Rejonowy z siedzibą w Brzozowie

36-200 Brzozów , ul. Armii Krajowej 3

Tel.13 43 414 26

Działalność związku jest oparta na pracy społecznej ogółu członków. Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów z powiatu brzozowskiego w celu:

a )poprawiania ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym

b) organizowania życia kulturalnego członków

c) reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.

Związek w Brzozowie działa od 1996 roku. W codziennej działalności skupia się na wzajemnym wsparciu członków, organizacji czasu wolnego, rozwijaniu zainteresowań poprzez m.in.: organizację wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do teatru, spotkań towarzyskich, spotkań z okazji świąt, imienin członków związku, spotkań klubowych, wystaw fotograficznych upamiętniających różne wydarzenia z życia organizacji itp. Prowadzona jest kasa zapomogowo-pogrzebowa, dobrowolna dla członków organizacji , w ramach której gromadzony jest fundusz na wypłatę świadczenia rodzinie po śmierci członka.  Związek upoważniony jest do wydawania zaświadczeń  uprawniających emerytów, rencistów oraz ich współmałżonków ( na których pobierane są zasiłki rodzinne ) do korzystania z dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 %  w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych.

Składka członkowska wynosi 30 zł rocznie lub 2,50 / miesiąc. Spotkania członków organizacji odbywają się w każdą środę w godzinach od 9 -12.

 

Polski Związek Niewidomych

Koło Powiatowe w Brzozowie

36-200 Brzozów,ul. Sienkiewicza 2,

prezes: Zofia Brodzicka

tel. 691 143 563

email: zofiabrodzicka@op.pl

Do Polskiego Związku Niewidomych mogą należeć zarówno dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością jak i osoby dorosłe  z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Koło w Brzozowie aktualnie (stan na XI.2017r.)  skupia 100 osób z 6 gmin. Działalność statutowa  to udzielanie wsparcia psychicznego, organizacja kursów orientacji i samoobsługi, organizacja spotkań integracyjnych, wycieczek.  Dyżury w siedzibie koła odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 8.00 -13.00.

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju  Domu Pomocy Społecznej

36-200 Brzozów, ul. Witosa 13,

tel.: 13 43 41 886

email: stowarzyszenie.brzozow@op.pl

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Koło w Brzozowie

36-200 Brzozów, ul.Sienkiewicza 2

tel.: 510 835 539.

Koło powstało 2 grudnia 2003 roku. Jest organizacją pożytku publicznego, która zrzesza:

 • chorych na cukrzycę, w tym seniorów i osoby niepełnosprawne,
 • rodziców dzieci chorych na cukrzycę,
 • osoby pracujące na rzecz chorych,
 • osoby zdrowe, uznające cele i zasady działania Stowarzyszenia.

Składka członkowska wynosi 24,- zł na rok, spotkania odbywają się w siedzibie koła w każdy piątek, w godz. od 8.00-14.00, natomiast spotkania edukacyjne w każdy drugi poniedziałek miesiąca  o godz. 14.00 w świetlicy Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przy ul.Sienkiewicza 2.

Cele działalności Stowarzyszenia to m.in.:

 • działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę;
 • inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji;
 • działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom;
 • reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych;
 • wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa;
 • wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii;
 • udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków;
 • działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków.

 

Fundacja w Trosce o Życie

36-200 Brzozów, ul. Rynek 6a 

prezes: Jolanta Leń

tel.: 13 43 43 122

email: fundacjabrzozow@op.pl 


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wśród Przyjaciół”

36-200 Brzozów, ul. H. Sienkiewicza 2/22,


Stowarzyszenie Głuchych w Sanoku Galicja

38-500 Sanok, Langiewicza 7/55

tel. 518 117 765  Tomasz Janiszewski


Polski Związek Głuchych

Koło w Sanoku

38-500 Sanok, ul. Franciszkańska 4

tel. 13 46 325 11
e-mail: pzgsanok@op.pl

Dni i godziny otwarcia placówki:

 Wtorek: 8.30 – 18.30
Środa: 8.30 – 18.30
Czwartek: 8.30 – 18.30