Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych została przyjęta  w 2006 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Rząd Polski podpisał ją w 2007 roku a następnie  ratyfikował w 2012 roku, zobowiązując się tym samym do przestrzegania jej postanowień.

W zakresie regulacji prawnych jest jedynym aktem prawnym kompleksowo ujmującym problematykę niepełnosprawności. Głównym celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności  przez osoby niepełnosprawne na równi z innymi obywatelami. Traktując postrzeganie niepełnosprawności poprzez model interakcyjny, promuje otwarte dla wszystkich społeczeństwo, natomiast niepełnosprawne osoby wskazuje jako integralną jego część.

Wprowadzenie Konwencji jest ważnym krokiem międzynarodowej społeczności  dla środowiska osób niepełnosprawnych, gdyż kładzie nacisk na likwidację  barier istniejących w środowisku takich jak indywidualne uprzedzenia, utrudniony dostęp do budynków użyteczności publicznej, niedostosowany system transportu, segregacyjna edukacja, rozwiązania na rynku pracy wyłączające z niego osoby niepełnosprawne, a brak zapewnienia dostępności definiuje jako  dyskryminację w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.

Państwo Polskie sukcesywnie tworzy i wdraża ustawodawstwo zgodne z zapisami Konwencji, choć monitoring jej wdrażania  prowadzony przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacje pozarządowe pokazuje, że jest jeszcze wiele do zrobienia by w pełni wprowadzić jej postanowienia.

Zobacz :

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych pdf 286 kb

 

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Opracowanie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym:

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Opracowanie w tekście łatwym do czytania pdf 4,4 Mb

 

„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Tekst przyjazny dzieciom”  przetłumaczona i zaadaptowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Tekst przyjazny dzieciom pdf 465,51 kb

 

Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób  z niepełnosprawnościami  w Polsce.

Realizacja konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich 2012-2014