Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 Podstawa prawna: art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z  późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)

 Kogo dotyczy: Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeśli spełniają warunki określone w art. 122 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, tj.:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 ze zm.), rzemieślnik zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego zobowiązany jest być członkiem cechu lub izby rzemieślniczej.

 Termin złożenia wniosku: 3 miesiące od dnia zdania przez pracownika młodocianego egzaminu.

 Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe wynosi:

– w przypadku nauki zawodu – do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
– w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zgodnie z art. 122 ust. 2a powołanej ustawy w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10.000 zł, z tym, że przepis ten stosuje się do młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020 i w kolejnych latach (art. 102 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.).

 Wymagane dokumenty:

Pracodawca przedkłada potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

 1. dokumentów potwierdzających posiadane przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną
  u pracodawcy kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 2. dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie,
 3. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 4. dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia – aneksu do umowy (w przypadku zmiany umowy),
 5. świadectw pracy młodocianego (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),
 6. dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu odpowiednio:
  czeladniczego – w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem,
  zawodowego – w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,
  egzaminu sprawdzającego – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543),
 2. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie podmiot otrzymał w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 3. klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 Opłaty: bez opłat

 Tryb odwoławczy: Od decyzji wydanej w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Brzozowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Spraw Społecznych, pok. nr 10

Do pobrania:

wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie  albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracodawcy

-klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla ucznia