Zabytki

Główne zabytki gminy Brzozów wpisane do rejestru zabytków

 • Barokowa Bazylika Mniejsza w Brzozowie pw. Przemienienia Pańskiego pochodzący z drugiej połowy XVII w. Kolegiata jest budowlą z dwuwieżową fasadą i dwiema nawami bocznymi. Przykościelna dzwonnica pochodzi z połowy XVIII w. W lewej nawie znajdują się cudownie zachowane ręce księdza Bartłomieja Misiałowicza – budowniczego kościoła w Brzozowie. (zdjęcie) We wnętrzu znajduje się ołtarz barokowy z osiemnastowieczną kopią „Ukrzyżowania Chrystusa” autorstwa Gwidona Reniego. W kaplicy znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Ognistej, czczony, jako słynący łaskami – jedyny wizerunek Maryi o takim przydomku w Polsce.

(GPS: E 2201’09.46’’, N 49 o 41’42.34’’)

 • Budynek Ratusza Miejskiego – Rynek w Brzozowie. Zabytkowy ratusz miejski z końca XIX w (odnowiony w 2010-2011), usytuowany jest w centralnym miejscu zmodernizowanego rynku Brzozowa. W budynku ratusza swoją siedzibę ma utworzone w 1980 r. Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Jest ono znane ze względu na działalność wydawniczą. Mieści się w nim redakcja miesięcznika „Wiadomości Brzozowskie”, a także punkt informacji turystycznej.

(GPS: E 2201’17.70’’, N 49 o 41’49.44’’)

 • Rokokowa bazylika w Starej Wsi pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z XVIII w. Wnętrze bazyliki posiada rokokowe zdobienia, w środku znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Miłosierdzia zwanej Starowiejską. Przedstawia on dwie sceny: Zaśnięcia NMP  i Powitania Maryi w Niebie koronowany w 1877 r. spalony w 1968 r., skopiowany i ponownie koronowany w 1972 r.

(GPS: E 2200’50.59’’, N 49 o 42’47.14’’)

 • Drewniana świątynia gotycka w Humniskach pw. św. Stanisława Biskupa z pocz. XV w. z wyposażeniem barokowym w XVII-wieczny ołtarz, krucyfiks, chrzcielnicę kamienną, i ambonę z XVIII w.

(GPS: E 2203’04.73’’, N 49 o 40’22.42’’)

 • Secesyjny gmach dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Brzozowie, z pocz. XX w. – obecnie siedziba Brzozowskiego Domu Kultury.

(GPS: E 2201’05.70’’, N 49 o 41’38.76’’)

 • Neogotycki spichlerz dworski I poł. XIX w. w Zmiennicy

(wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-777),
(GPS: E 2158’00.04’’, N 49 o 40’28.91’’)

 • Neogotycki kościół z 1913 r. pw. św. Mikołaja i św. Józefa z barokowym ołtarzem  głównym z XVII w. i bocznymi ołtarzami z XVIII w. w Grabownicy Starzeńskiej

(rejestr zabytków A-172),
(GPS: E 2204’26.36’’, N 49 o 39’33.55’’)

 • Kościół parafialny pw. Św. Trójcy z pocz. XIX w. w Zmiennicy, zaś przy kościele mieści się płyta nagrobna rycerza Wzdowskiego, zm. W 1539 r.

(rejestr zabytków A-139)
(GPS: E 2157’58.73’’, N 49 o40’22.99’’)

 • W Przysietnicy znajduje się kościół parafialny z 1926 r. zawierający połączone elementy stylu gotyckiego i neoromańskiego.

(rejestr zabytków A-1124)
(GPS: E 2202’59.10’’, N 49 o 43’05.30’’)

 • W Górkach znajduje się drewniany kościół z 1938 r.

(rejestr zabytków A-332),
(GPS: E 2202’24.10’’, N 49 o 38’48.62’’)

WWW.ZABYTKI-PODKARPACIE.PL

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZABYTKACH (www.noclegi-podkarpacie.pl)

 W regionie znajdują się ponadto unikalne na skalę światową drewniane świątynie ( Blizne, Haczów, Domaradz, Golcowa, Jasienica Rosielna, Ulucz).

———————————————————-
DOKUMENTY GMINY DOTYCZĄCE
OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Uchwała Nr XXXII/356/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie   z dnia  12 lipca  2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków >>> do pobrania<<<

– Program opieki nad zabytkami gminy Brzozów na lata 2017-2020   >>>do pobrania<<<

– Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami gminy Brzozów /ujęto w pkt. 6 XXVII sesji zwyczajnej  Rady Miejskiej  dnia 31.08.2020 r./ >>>do pobrania<<<

– Zarządzenie Nr 147/2013 Burmistrza Brzozowa z dnia 7 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Brzozów >>>do pobrania<<<

– zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków polegające na włączeniu do GEZ stanowisk archeologicznych z terenu gminy  (zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 19/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.) >>>do pobrania<<<

GEZ zgodnie z zarządzeniem Nr 147/2013 Burmistrza Brzozowa jest prowadzona w formie zbioru kart adresowych, ma charakter otwartego zbioru podlegającego aktualizacji.


Ogłoszenie o  naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 2 i § 4 ust. 6 uchwały Nr XXXII/356/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 12 lipca 2013 r., w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Burmistrz Brzozowa ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Brzozów do dnia 30 listopada 2018 r. (I nabór) i do 31 marca 2019 r. (II nabór), na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w roku 2019.

O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli to posiadanie oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami:

 1. decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą  prace lub roboty – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 2. dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do zabytku (odpis z księgi wieczystej,  umowa, akt notarialny) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 3. pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 4. pozwoleniem na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
 5. podpisanym kosztorysem inwestorskim lub ofertowym prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,
 6. kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu dotyczącego powołania na stanowisko proboszcza parafii,
 7. zaświadczenia z Oddziału Banku dotyczącego numeru konta bankowego parafii.

 Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/356/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 12 lipca 2013 r.