Rejestr działalności regulowanej

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  przedsiębiorca zamierzający prowadzić na ternie gminy Brzozów działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest  zobowiązany do uzyskania wpisu do „Rejestru Działalności Regulowanej” prowadzonego przez Burmistrza Brzozowa.

Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać :

-firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

-numer identyfikacji podatkowej (NIP),

-numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 50 zł oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

 

„Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą ;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399)”

Oświadczenie powinno zawierać także:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3. podpis przedsiębiorcy  lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Brzozowa dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:

 1. selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 2. zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Brzozowie – Wydział OŚKiR, który znajduje się w budynku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (parter- pokój nr 21) lub poniżej w pliku do pobrania.

Rejestr Działalności Regulowanej

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości