Pomoc społeczna

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZOZOWIE

ul. Ks. Józefa Bielawskiego 16,
36 -200 Brzozów
tel. 13 434 02 01

Kierownik Zakładu: Grażyna WIERDAK

Przychodnia Rejonowa w Brzozowie

Rejestracja pacjentów: 13 43 400 86,
Gabinet zabiegowy: 13 43 43 480,
Rejestracja poradni dziecięcej: 13 43 43 409.

Punkty lekarskie:
– Górki 56a, tel: 606-665-947,
– Zmiennica 29a, (Dom Strażaka), tel: 13 43 930 10,
– Humniska 490, tel: 13 43 463 09.

Opieka długoterminowa pielęgniarek w domu pacjenta – tel: 668-590-512

Harmonogram pracy lekarzy


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

36-200 Brzozów, ul. Mickiewicza 33, I piętro
tel. 13 434 10 54; e-mail: mops @ mops-brzozow.pl
Godziny pracy: pon.- pt. 730-1530

kierownik: Bogdan BŁAŻ

Nowe numery telefonów, pod którym można się kontaktować z pracownikami socjalnymi, oraz pracownikami świadczeń rodzinnych:
Pracownicy socjalni:
tel/fax: 13 420 02 92
Dział Świadczeń Rodzinnych:
36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 2, III piętro
tel/fax: 13 434 03 75; e-mail: sr@mops.brzozow.pl
Godziny pracy: pon. – pt. 730-1530

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać. Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.  Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających  z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są  obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł (tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej)
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł (tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie)
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę  w rodzinie (tzw. kryterium dochodowe rodziny)

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU  REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

ul. Księdza Józefa Bielawskiego 16 (budynek SP ZOZ)
tel. 13 43 410 32
Od dnia  1 stycznia 2010 r. Wypożyczalnia jest inwestycją finansowaną w całości ze środków pochodzących z budżetu gminy Brzozów. Do nieodpłatnego korzystania z Wypożyczalni uprawnione są osoby niepełnosprawne z terenu powiatu brzozowskiego posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, których konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego potwierdził lekarz prowadzący.
Wypożyczalnia swoje usługi  świadczyć będzie nieodpłatnie dla mieszkańców gminy Brzozów natomiast  dla mieszkańców pozostałych gmin powiatu brzozowskiego za niewielką opłatą.
Wypożyczalnia czynna
od poniedziałku do piątku w godz: 7.30 – 15.30.
do pobrania:

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

36-200 Brzozów
Stara Wieś 793

tel.: 13-43-402-94, 604-261-475

e-mail: wtz2@op.pl
kierownik: Barbara DUPLAGA

Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi jest jednostką organizacyjną Gminy Brzozów. Ośrodek istnieje od 2 stycznia 1999r. Terapia prowadzona jest w ośmiu pracowniach tematycznych.

Aktualnie z terapii korzysta 43 uczestników w 8 pracowniach o następujących profilach:

– pracownia gospodarstwa domowego,

– pracownia rękodzieła artystycznego,
– pracownia plastyczna,
– pracownia wikliniarska,
– pracownia ceramiczno-ogrodnicza,
– pracownia rozmaitości,
– pracownia stolarska,

– pracownia przygotowania do zatrudnienia, Prowadzone są zajęcia dodatkowe z muzykoterapii, teatru  i rehabilitacji ruchowej. Swoją pomocą służą również  pielęgniarka i psycholog.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego . Realizuje zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej zmierzające do ogólnego rozwoju, poprawy sprawności fizycznej i psychicznej, niezbędnej do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego i aktywnego życia na miarę jej możliwości. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Celem działania warsztatu jest rehabilitacja prowadząca do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy sprawności psychofizycznej, zaradności osobistej oraz dążenie do możliwie niezależnego życia w środowisku społecznym a w konsekwencji do podjęcia zatrudnienia  na otwartym bądź chronionym rynku pracy.
Oprócz codziennych zajęć warsztatowych organizowane są różne imprezy okolicznościowe, wycieczki i spotkania integracyjne. Uczestnicy biorą aktywny udział w konkursach artystycznych , plastycznych, olimpiadach i zawodach sportowych. Organizowane są również wystawy i kiermasze prac uczestników.

Uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej może być osoba powyżej 16 roku życia posiadająca wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej w  Orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Podania kandydatów przyjmuje i zatwierdza kierownik MOPS w Brzozowie. Całość działań warsztatu koordynuje kierownik Barbara Duplaga.


ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY im. Jana Pawła II

ul. Kazimierzowska 2
36-200 Brzozów
tel: (13) 43-401-75
kierownik: Barbara STOLARZ
Punkt Interwencji Kryzysowej Mieszkanie Kryzysowe
ul. Kazimierzowska 2
tel: 13-43-401-64 do godz. 15:00,
tel. kom. 695-947-237 po godz: 15:00
Punkt udziela schronienia i stosownej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, wsparcia, poradnictwa indywidualnego i rodzinnego, pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz  informuje o przysługujących prawach i uprawnieniach, a także pomaga w załatwieniu ważnych spraw urzędowych.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowie  jest placówką pobytu dziennego  dla osób wykazujących zaburzenia czynności psychicznych, które           w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej a także integracji społecznej. Obecnie z zajęć korzysta 39 osób.
Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, które potrzebują  wsparcia ukierunkowanego na terapię społeczną dającą im możliwość funkcjonowania w grupie rówieśniczej, aktywnego spędzania czasu, rozwijania umiejętności z zakresu samoobsługi i zwiększania obszarów samodzielności dostosowanej do indywidualnych możliwości każdego z uczestników zajęć.

W Środowiskowym Domu Samopomocy  przebywają osoby od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00.

Do podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie należy:

 •  Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji uczestników ŚDS poprzez aktywny ich udział w wydarzeniach społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym;
 • Reprezentowanie interesów niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, oraz kształtowanie akceptującej postawy otoczenia wobec nich;
 • Prowadzenie rehabilitacji społecznej rozumianej jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników ŚDS poprawy jakości życia i samodzielnego funkcjonowania oraz powstrzymywania postępującej regresji;
 • Promocja talentów osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie realizacji ich zainteresowań i pasji twórczych;
 • Wspieranie uczestników ŚDS i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego;
 • Zapewnienie terapii zajęciowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i umiejętności zawodowych.

W budynku istnieje również Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym mieszkańcy Brzozowa i okolic mogą skorzystać z fachowej pomocy terapeuty z Poradni Uzależnień i prawnika , porady są oczywiście bezpłatne. Punkt czynny jest w każdą środę w godzinach od 15.00 – 17.00.


ZESPÓŁ ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH

ul. Mickiewicza 33
36-200 Brzozów
tel. 789 254 601
kierownik: Dorota SCHMIDT
Zespół Świetlic Środowiskowych jest gminną jednostką organizacyjną – placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczo-wychowawczej. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat.
Świetlice w roku szkolnym czynne są od 9.00 do 17.00 lub od 10.00 do 18.00 i jest to uzależnione od zgłaszanych oczekiwań oraz potrzeb rodziców.
W okresie wakacyjnym i w dni wolne od nauki szkolnej placówki są czynne w godzinach od 8.00 do 16.00. Obecnie Zespół Świetlic Środowiskowych tworzą cztery placówki: w Brzozowie (nad PZU), w Humniskach Skrz. (tzw. dolny kościół), Humniskach d. strona (budynek obok plebanii) w Przysietnicy (budynek obok starej plebanii).
W każdej placówce na stałej liście znajduje po 25 dzieci, dodatkowo istnieje lista ruchoma dzieci, które korzystają z oferty świetlicy w razie potrzeb.
Zespół Świetlic Środowiskowych prezentuje bogatą ofertę zajęć ogólnorozwojowych, rozwijających sprawność manualną, kompetencje społeczne, szczególnie w ramach nawiązywania i podtrzymywania relacji oraz współpracy w grupie. W świetlicy dzieci mają treningi gospodarstwa domowego, uczą się samodzielności, sami przygotowują posiłki. W okresie szkolnym opiekunowie pomagają podopiecznym przy odrabianiu lekcji.

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY  
ul. ks. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
dyrektor: lek. Tomasz KONDRACIUK
Organ założycielski: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
informacja, tel. 13 43 095 00
Sekretariat: tel / fax (013) 43 09 552
tel / fax (013) 43 41 420

NIP 686-14-41-430
onkologia@szpital-brzozow.pl
Oddziały Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego

Poradnie Onkologiczne

Zakłady Terapeutyczne