Dokumenty do pobrania

Konkurs  na wsparcie projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu  w roku 2020

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2020 r.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 29/2020 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 lutego  2020 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 21 lutego br., do godz. 1530. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów na realizacje zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnienie i krzewienie sportu”. Oferta powinna być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).

Do oferty należy dołączyć:

1) sprawozdanie merytoryczne zawierające m.in.: informacje o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2019  i finansowe klubu za 2019 rok (tj. bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat)  wskazane w art. 45 ust. 2  ustawy z dnia 29 września 1994 r.,
o rachunkowości (Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 351 z późn. zm.),

2) statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem),

3) zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie potwierdzające wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego – wystawione najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosków.

4)  dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Klub.

Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.

W  przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej.

Szczegółowe  informacje na temat konkursu zawarte są w BIP oraz udzielane są w Wydziale Spraw Społecznych UM Brzozów pok. Nr. 11, tel: 13-306-10-69,

Do pobrania:

wzór wniosku,

zarządzenie Burmistrza Brzozowa  Nr 29/2020

– zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 43/2020 z dnia 21.02.2020 r.  – powołanie Komisji

– OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU – Zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 54/2020 z dnia 2.03.2020 roku. >>> LINK<<<

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM I KOSZTORYS  do pobrania, wersja edytowalna word >>>LINK<<<

 


 

Informacje dotyczące  nagrody „Orzeł Sportu Gminy Brzozów” przyjętej zarządzeniem Burmistrza Brzozowa
Nr 236/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA BRZOZOWA NR 41/2017 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 r.,  W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU „ORZEŁ SPORTU GMINY BRZOZÓW” ZA 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Brzozowa nr20/2018 z dnia 12 lutego w sprawie ogłoszenia wyników konkursu „Orzeł Sportu Gminy Brzozów” za 2017 r.


Konkurs  na wsparcie projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu  w roku 2019

 Dnia 5 lutego  br.,  zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2019 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 18/2019 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 lutego  2019 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 19 lutego br., do godz. 1530. Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów na realizacje zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnienie i krzewienie sportu”. Oferta powinna być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).

Do oferty należy dołączyć:

1) sprawozdanie merytoryczne zawierające m.in.: informacje o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2018  i finansowe klubu za 2018 rok (tj. bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i stratwskazane w art. 45 ust. 2  ustawy z dnia 29 września 1994 r.,
o rachunkowości (Dz. U.  z 2018 r.,  poz. 395 z późn. zm.),
2) statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem),
3) zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie potwierdzające wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego – wystawione najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosków.
4)  dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Klub.

Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.

W  przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej.

Szczegółowe  informacje na temat konkursu zawarte są w BIP oraz udzielane są w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia UM Brzozów tel: 13-306-10-69.

 Do pobrania:

wzór wniosku,

zarządzenie Burmistrza Brzozowa  Nr 18/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. 

Zarządzenie 36/2019 Burmistrza Brzozowa z dn. 1 marca 2019 r. <<<<KLIKNIJ>>>> OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

 


Konkurs na wsparcie projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w roku 2018

Dnia 31 stycznia br.,  zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2018 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 13/2018 Burmistrza Brzozowa z dnia 31 stycznia  2018 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 20 lutego br., do godz. 1530.   Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów na realizacje zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnienie i krzewienie sportu”wraz z podaniem numeru zadania. Oferta powinna być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).

Do oferty należy dołączyć:

 • sprawozdanie merytoryczne za rok 2017,
 • sprawozdanie finansowe klubu za 2017 (tj. bilans, rachunek wyników lub  rachunek zysków
  i strat.wskazane w art. 45 ust. 2  ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (Dz. U.  z 2017 r.,  2342 z późn. zm.),

2) statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem),

3) zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie potwierdzające wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego – wystawione najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosków.

4)  dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Klub.

Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. W  przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej. Szczegółowe  informacje na temat konkursu zawarte są w BIP oraz udzielane są w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia UM Brzozów tel: 13-306-10-69.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE II KONKURSU Z ZAKRESU SPORTU w 2017 r.

Dnia 5 lipca  br.,  zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2017 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 148/2017 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 lipca 2017 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 20 lipca  br., do godz. 1530. Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów na realizacje zadania
z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnienie i krzewienie sportu”
wraz z podaniem numeru zadania. Oferta powinna być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).

Do oferty należy dołączyć:

 1. sprawozdanie merytoryczne za rok 2016,
 2. sprawozdanie finansowe klubu za 2016 (tj. bilans, rachunek wyników lub  rachunek zysków  i strat.)  wskazane w art. 45 ust. 2  ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (Dz. U.  z 2016 r.,  1047 z późn. zm.),
 3. statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem),
 4. zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie potwierdzające wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego – wystawione najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosków.
 5. dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Klub.

Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.

W  przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej.

Szczegółowe  informacje na temat konkursu zawarte są w BIP oraz udzielane są w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia UM Brzozów tel: 13-306-10-69.

Do pobrania:

 OGŁOSZONO  I KONKURS Z ZAKRESU SPORTU NA ROK 2017

Dnia 13 lutego  br.,  zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2017 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 45/2017 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 lutego 2017 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 24 lutego  br., do godz. 15:30. Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów na realizacje zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnienie i krzewienie sportu” wraz z podaniem numeru zadania. Oferta powinna być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).

Do oferty należy dołączyć: 

 1. sprawozdanie merytoryczne za rok 2016,
 2. sprawozdanie  finansowe klubu za 2016 (tj. bilans, rachunek wyników lub  rachunek zysków  i strat.)  wskazane w art. 45 ust. 2  ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (Dz. U.  z 2016 r.,  poz. 1047 z późn. zm.),
 3. statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem),
 4. zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie potwierdzające wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego – wystawione najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosków.
 5. dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Klub.

Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.

W  przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej.

Szczegółowe  informacje na temat konkursu zawarte są w BIP oraz udzielane są w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia UM Brzozów tel: 13-306-10-69.

Do pobrania:

  –   WZÓR WNIOSKU WORD,

– zarządzenie Nr 45/2017  z dnia 13 lutego 2017 r.

– zarządzenie Nr 51/2017 z dnia 1 marca 2017 r., w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków

– zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 1 marca 2017 r., w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.


 OGŁOSZONO  II KONKURS Z ZAKRESU SPORTU NA ROK 2016

Dnia 1 lipca  br.,  zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2016 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 110/2016 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 lipca 2016 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 11 lipca  br., do godz. 15:30. Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów na realizacje zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnienie i krzewienie sportu” wraz z podaniem numeru zadania. Oferta powinna być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).

Do oferty należy dołączyć: 

 1. sprawozdanie merytoryczne za rok 2015,
 2. sprawozdanie  finansowe klubu za 2015 (tj. bilans, rachunek wyników lub  rachunek zysków  i strat.)  wskazane w art. 45 ust. 2  ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (Dz. U.  z 2013 r.,  poz. 330 z późn. zm.),
 3. statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem),
 4. zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie potwierdzające wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego – wystawione najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosków.
 5. dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Klub.

Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.

W  przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej.

Szczegółowe  informacje na temat konkursu zawarte są w BIP oraz udzielane są w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia UM Brzozów tel: 13-306-10-69.

Do pobrania:

  –   WZÓR WNIOSKU WORD,

 – zarządzenie Burmistrza Brzozowa  Nr 110/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.

– zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 111/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.

– OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU – zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 115/2016 z dnia 12 lipca 2016 r.


OGŁOSZONO KONKURS Z ZAKRESU SPORTU NA ROK 2016

Dnia 11 lutego br.,  zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2016 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Brzozowa z dnia 11 lutego 2016 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 23 lutego br., do godz. 15:30. Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów na realizacje zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnienie i krzewienie sportu” wraz z podaniem numeru zadania. Oferta powinna być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).

Do oferty należy dołączyć:

 1. sprawozdanie merytoryczne za rok 2015,
 2. sprawozdanie  finansowe klubu za 2015 (tj. bilans, rachunek wyników lub  rachunek zysków i strat)  wskazane w art. 45 ust. 2  ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (Dz. U.  z 2013 r.,  poz. 330 z późn. zm.),
 3. statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem),
 4. zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie potwierdzające wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego – wystawione najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosków,
 5. dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Klub.

Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.

W  przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej.

Szczegółowe  informacje na temat konkursu zawarte są w BIP oraz udzielane są w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia UM Brzozów tel: 13-306-10-69.

Do pobrania:

–   WZÓR WNIOSKU WORD,

zarządzenie Burmistrza Brzozowa  Nr 14/2016 z dnia 11.02.2016 r.

– zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 15/2016 z dnia 11.02.2016 r.

– zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 19/2016 z dnia 1 marca 2016 r. /ogłoszenie wyników konkursu/.


 II konkurs  z zakresu sportu na rok 2015 ogłoszony

Dnia 6 lipca br.,  zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2015 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 105/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 6 lipca 2015 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 16 lipca br., do godz. 15: 30. Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów na realizacje zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnienie i krzewienie sportu”” wraz z podaniem numeru zadania. Oferta powinna być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).

Do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 rok oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r., statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem) oraz zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie potwierdzające wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej lub wyciąg  z Krajowego Rejestru Sadowego.

W przypadku nowo powstałych Klubów  lub zmian we władzach klubu należy ponadto dołączyć dokumenty potwierdzające założenie klubu  oraz wyciąg z protokołu sprawozdawczo – wyborczego  dotyczący wyboru Zarządu oraz osób upoważnionych do podejmowania  decyzji w sprawach finansowych Klubu.

Szczegółowe  informacje na temat konkursu zawarte są w BIP oraz udzielane są w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia UM Brzozów tel: 13-306-10-69.

Do pobrania:

–   WZÓR WNIOSKU WORD,

– zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 6 lipca 2015 r.

– zarządzenie Nr 107/2015 o powołaniu komisji do rozpatrzenia projektów,

– zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 108/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu

– ROZLICZENIE DOTACJI 2015 >>> WZÓR DO POBRANIA W WERSJI WORD<<<


Konkurs  z zakresu sportu na rok 2015 ogłoszony

Dnia 9 lutego br.,  zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2015 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 24/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 9 lutego 2015 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 23 lutego br., do godz. 15: 30. Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów na realizacje zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnienie i krzewienie sportu”” wraz z podaniem numeru zadania. Oferta powinna być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).

Do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 rok, statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem) oraz zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie potwierdzające wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej lub wyciąg  z Krajowego Rejestru Sadowego.

W przypadku nowo powstałych Klubów  lub zmian we władzach klubu należy ponadto dołączyć dokumenty potwierdzające założenie klubu  oraz wyciąg z protokołu sprawozdawczo – wyborczego  dotyczący wyboru Zarządu oraz osób upoważnionych do podejmowania  decyzji w sprawach finansowych Klubu.

Szczegółowe  informacje na temat konkursu zawarte są w BIP >>>LINK<<< oraz udzielane są w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia UM Brzozów tel: 13-306-10-69.

Do pobrania:

–   WZÓR WNIOSKU WORD,

– uchwała Rady Miejskiej w Brzozowie  Nr VI/47/2011 z dnia 14 marca 2011 r,

zarządzenie Burmistrza Brzozowa  Nr 24/2015 z dnia 9.02.2015 r.

– zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 27/2015 z dnia  24.02.2015 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia projektów.

– zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 34/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu.


DODATKOWY KONKURS PROJEKTÓW Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU W ROKU 2014 – OGŁOSZONY!

Dnia 4 lipca br.,  zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 715) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony dodatkowy otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2014 r.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 102/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 lipca 2014 r., Ludowe Kluby Sportowe oraz Uczniowskie Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 15 lipca  br., do godz. 15:30. Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów na realizacje zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnienie i krzewienie sportu”” wraz z podaniem numeru zadania. Oferta powinna być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).

Do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe LKS/UKS za 2013 rok oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r., statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem) oraz zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie potwierdzające wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego.

 W przypadku nowo powstałych Klubów/UKS  lub zmian we władzach klubu należy ponadto dołączyć dokumenty potwierdzające założenie klubu  oraz wyciąg z protokołu sprawozdawczo – wyborczego  dotyczący wyboru Zarządu oraz osób upoważnionych do podejmowania  decyzji
w sprawach finansowych Klubu.

 Szczegółowe  informacje na temat konkursu zawarte są w BIP oraz udzielane są w Wydziale Oświaty i Promocji UM Brzozów tel: (13) 43-410-89.

  Do pobrania:

–   WZÓR WNIOSKU WORD

– zarządzenie Burmistrza Brzozowa  Nr 102/2014   z dnia 4.07.2014 r.

– uchwała Rady Miejskiej w Brzozowie  Nr VI/47/2011 z dnia 14 marca 2011 r,

– protokół komisji.

– ROZLICZENIE DOTACJI 2014 >>> WZÓR DO POBRANIA W WERSJI WORD<<<