Organizacje pozarządowe

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Burmistrz Brzozowa

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu: „Programu współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.”

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych Gminy Brzozów oraz Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie w sprawie projektu programu.

Termin konsultacji od dnia 27 października 2020 r. do  06 listopada 2020 r. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia konsultowanego projektu ww. Programu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie ( archiwum2.brzozow.pl ), w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.brzozow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Opinie należy składać przesyłając załączony formularz – do sekretariatu lub Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1.

Preferowana jest forma mailowa, gdzie skan wypełnionego i podpisanego przez osobę uprawnioną formularza należy przesłać na adres: dorotaindyk@brzozow.pl , pytania należy kierować, tel. 13 306 10 69 – Dorota Indyk.

Formularze zgłoszenia opinii należy składać do 06 listopada 2020r.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach wszystkie uprawnione podmioty.

Do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 253/2020

Program współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. – PROJEKT Uchwała RM w Brzozowie

Formularz uwag do projektu

 Protokół z przeprowadzonych konsultacji


Konkurs „Podkarpackie – moje miejsce na ziemi

Instytut Nauk Socjologicznych w Uniwersytecie Rzeszowskim zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z naszego regionu do udziału w Konkursie „Podkarpackie – moje miejsce na ziemi”. Konkurs organizowany jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackim Kuratorium Oświaty i Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli. Celem Konkursu jest przedstawienie refleksji młodego pokolenia dotyczących sukcesów, osiągnięć i wyzwań związanych z Podkarpaciem. Przygotowanie prac konkursowych ma pełnić rolę motywowania młodzieży do wyrażenia swoich odczuć w stosunku do małej ojczyzny.

Organizatorzy oczekują autentycznego głosu uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w sprawach odnoszących się do szerokiego zakresu tematów: społeczeństwo, kultura, gospodarka, nauka, środowisko, sport itd.

Konkurs nie jest traktowany jako sprawdzian wiadomości, lecz poznanie opinii, ocen czy różnorakich impresji (także artystyczne) mówiących o tym, jak zachodzące przemiany cywilizacyjne wpływają na poszczególne osoby, rodziny, społeczności lokalne i regionalne.

Prace konkursowe mogą mieć formę utworu literackiego, piosenki, pamiętnika, komiksu, posteru, prezentacji, filmu, blogu czy fotografii itp.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prace konkursowe powinny wpływać do 6 listopada 2020 r. Szczegóły Konkursu znajdują się w Regulaminach dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszczonych na stronach internetowych organizatorów: www.is.ur.edu.pl  oraz www.podkarpackie.pl.Prace konkursowe.

 

Krystyna Leśniak-Moczuk

Regulamin szkoły podstawowe >>>KLIKNIJ<<<

Regulamin szkoły średnie >>>KLIKNIJ<<<


Informacje dotyczące funkcjonowania NGO w czasie Pandemii COVID-19.

Pandemia COVID-19 i środki wobec niej podjęte wpłynęły na codzienne funkcjonowanie organizacji pozarządowych, również tych na terenie Gminy Brzozów. W celu wsparcia w tym trudnym czasie  publikujemy kilka cennych informacji, które mamy nadzieje ułatwią funkcjonowanie organizacji społecznych.

Na stronie internetowej  www.trzeci.org/covid-19/ znajdziecie Państwo zbiór cennych informacji dotyczących instrumentów mających przeciwdziałać jej skutkom i innych przydatnych materiałów.

Terminy składania rocznych sprawozdań finansowych za 2019 r. przedłużone.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570), wprowadzone zostały następujące terminy składania sprawozdań dla organizacji, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym:

 • sporządzenie sprawozdania i podpisanie przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez zarząd organizacji – do 30 czerwca 2020 oraz
 • zatwierdzenie sprawozdania przez właściwy organ organizacji – do 30 września 2020 r.

Dla organizacji, których rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy terminy sporządzenia i podpisania, a następnie zatwierdzenia sprawozdania upłyną odpowiednio 3 miesiące po upływie terminów, które obowiązywałyby dla tych organizacji przed wydaniem rozporządzenia.

Przepis ten ma zastosowanie do obowiązków sprawozdawczych dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

Z pełną treścią rozporządzenia można zapoznać się pod adresem: https://www.niw.gov.pl/terminy-skladania-rocznych-sprawozdan-finansowych-za-2019-rok-przedluzone/

Małgorzata Trybus


Ogłoszenie konkursu ofert

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2365) Burmistrz Brzozowa ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 roku  zadań publicznych realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2020. Oferty należy składać  na załączonym wzorze oferty w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, w terminie do dn.  21 lutego 2020 roku.  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Szczegóły w rozwinięciu

Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Brzozów, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną powierzanego zadania.

Do pobrania:

– zarządzenia Nr 31/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert,
– wzór oferty  /wersja edytowalna word/


Konkurs na wsparcie projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w roku 2020

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2020 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 29/2020 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 lutego  2020 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 21 lutego br., do godz. 1530

Szczegóły w rozwinięciu

W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów na realizacje zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnienie i krzewienie sportu”. Oferta powinna być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).

Do oferty należy dołączyć:

1) sprawozdanie merytoryczne zawierające m.in.: informacje o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2019  i finansowe klubu za 2019 rok (tj. bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat)  wskazane w art. 45 ust. 2  ustawy z dnia 29 września 1994 r.,o rachunkowości (Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 351 z późn. zm.),

2) statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem),

3) zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie potwierdzające wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego – wystawione najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosków.

4)  dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Klub.

Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.

W  przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej.

Szczegółowe  informacje na temat konkursu zawarte są w BIP oraz udzielane są w Wydziale Spraw Społecznych UM Brzozów pok. Nr. 11, tel: 13-306-10-69,

Do pobrania:

– wzór wniosku,

– zarządzenie Burmistrza Brzozowa  Nr 29/2020

 


Spotkanie organizacji pozarządowych

Rola odpowiedzialnych organizacji pozarządowych jest nieoceniona w aspekcie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Zgodnie z zasadą pomocniczości organizacje działają na rzecz obywateli, reprezentując ich interesy, broniąc różnorodnych wartości wyznawanych przez poszczególnych członków społeczeństwa i dostarczając wielu świadczeń pomagających im w codziennym życiu. Dostrzegając konieczność wspierania lokalnego sektora pozarządowego z inicjatywy Burmistrza Brzozowa p. Szymona Stapińskiego oraz Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 3 lutego b.r. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie odbyło się spotkanie z Organizacjami Pożytku Publicznego działającymi na terenie naszej Gminy.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele:

– Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,

– Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej  oddział w Jaśle,

– Starostwa Powiatowego w Brzozowie,

– Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie była reprezentowana m.in. przez przewodniczącą Panią Małgorzatę Chmiel, wiceprzewodniczącego Pana Tadeusza Stępnia, sekretarza Panią Anetę Masłyk. Pani przewodnicząca przedstawiła członków Rady oraz omówiła genezę powstania i podstawowe cele działalności Rady. Na spotkaniu obecni byli członkowie Rady m.in. Pan Tomasz Bartnicki, który przedstawił możliwości pozyskiwania środków finansowych przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentowali Pani Anna Kozioł i Pan Łukasz Kosiba, którzy przedstawili ofertę skierowaną do Organizacji Pozarządowych i innych, działających w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zaoferowali pomoc odnośnie wiedzy o dostępnych w ramach projektów środkach na wsparcie działalności organizacji, przedstawili przykładowy wniosek o dotacje.

W dalszej części spotkania Pan Witold Pycior z Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej oddział w Jaśle zaprezentował jakie środki można pozyskać na działalność Podmiotów Ekonomii Społecznej, t.j.:

1) Zakłady Aktywności Zawodowej – działają w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2) Centra Integracji Społecznej – są placówkami aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu działającą na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

3) Kluby Integracji Społecznej – to jednostki, których celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy – działającą na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003r.

4) Spółdzielnie socjalne – tego typu spółdzielnie zakładać mogą pozarządowe organizacje i jednostki samorządu terytorialnego. Założycielami mogą być wszyscy ci, którzy należą do ściśle określonych w ustawie grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przedstawiona została również oferta skierowana do Kół Gospodyń Wiejskich.

Ponadto poinformowano, że w POWES o/Jasło można uzyskać wszelkich szczegółowych informacji dotyczących aktualnych projektów oraz uzyskać porady w sprawie założenia w/w działalności.

Informacje o wszelkich dostępnych środkach w ramach różnych projektów na bieżąco dostępne są na stronie internetowej POWES o/Jasło.

O przewidywanych źródłach wsparcia dla Organizacji Pozarządowych z Budżetu Powiatu Brzozowskiego w b.r. wypowiedział się Pan Jacek Cetnarowicz.

Udzielono informacji o środkach  jakie są do pozyskania w 2020 roku z Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące form wspierania działalności OPP dostępne są na stronach internetowych w/w instytucji.

Na końcu zaproszeni prelegenci chętnie odpowiadali na pytania uczestników spotkania. Zgromadzeni podjęli dyskusje w temacie oraz wymieniali się spostrzeżeniami związanymi z prowadzoną działalnością

W spotkaniu licznie udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych naszej Gminy takich jak m.in.:

– Stowarzyszenie „AMAZONKI” przy Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie,

– Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Brzozowie,

– Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Brzozowie,

– Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Brzozowie,

– Liga Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy,

– Brzozowskie Towarzystwo Gimnastyczne „ SOKÓŁ”,

– Stowarzyszenie EUROSAN,

– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Brzozowska”,

– Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie,

– Stowarzyszenie „ORZEŁKI”,

– Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,

– Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska,

– Stowarzyszenie Przestrzeń Twórcza,

– Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „BRZOZOWIANKA” w Brzozowie,

– Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”,

– Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego – Podkarpacki Oddział Powiatowy w Brzozowie,

– Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzozowie,

– Łuczniczy Klub Sportowy „Sagit”,

– Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie,

– Fundacja Promocji Zdrowia im. Dr. St. Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie,

– Fundacja w Trosce o Życie,

– Fundacja „Staramy się”,

– Grupa Poetycka „ZGRZYT”,

– Ruch Poetycki „ZGRZYT”,

– Ludowy Klub Sportowy „PŁOMIEŃ”,

– Ludowy Klub Sportowy „ISKRA”,

– Koło Gospodyń Wiejskich w Górkach,

– Koło Gospodyń Wiejskich w Grabownicy Starzeńskiej,

– Koło Gospodyń Wiejskich w Przysietnicy,

– Koło Gospodyń Wiejskich w Zmiennicy,

– Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi.

Wyrażamy nadzieję na ożywienie inicjatyw w zakresie działalności sfery pozarządowej w naszej Gminie, deklarując jednocześnie wszelką możliwą pomoc i wsparcie.

Z ramienia Gminy Brzozów współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzi Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, pokój nr. 10, tel. 13 43 410 89.

Tekst: Dorota Indyk – Wydział SP

Zdjęcia: D.Rz


Zaproszenie Organizacji Pozarządowych na spotkanie informacyjne

Burmistrz Brzozowa oraz Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie zapraszają organizacje pozarządowe naszej Gminy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 3 lutego 2020r. o godzinie 15:30 w Sali narad (Ip.) Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki  Społecznej w Rzeszowie, Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Jaśle, Starostwa Powiatowego w Brzozowie oraz Urzędu Miejskiego w Brzozowie, którzy przedstawią możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji.

Dorota Indyk – Wydział SP


W dniu 22 stycznia 2020r. odbyło się I posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie

Zgodnie § 11 pkt. 2 załącznika do Uchwały Nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Burmistrz Brzozowa zainaugurował działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podczas pierwszego posiedzenia dokonano wyboru Pani Małgorzaty Chmiel na Przewodniczącą, Pana Tadeusza Stępnia na  Zastępcę Przewodniczącego i Pani Anety Masłyk na Sekretarza Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie. Omówiono najpilniejsze zagadnienia związane z działalnością Rady oraz wyznaczono kolejny termin obrad.

Dorota Indyk – Wydział SP


Ogłoszenie wyników wyborów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie

Dorota Indyk – Wydział SP


Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego – ogłoszenie!

W rozwinięciu zamieszczamy ogłoszenie dotyczące listy kandydatów, składu komisji wyborczej oraz trybu i terminu przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie. Wybory do Rady odbędą się w dniach 10 oraz 13 stycznia br., w sali Nr 118 Urzędu Miejskiego w Brzozowie /l p./

Szczegóły do pobrania >>> link BIP Gminy Brzozów<<<

 


Ogłoszenie o Naborze do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie

Burmistrz Brzozowa ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie. Prawo do zgłoszenia kandydatów posiadają organizacje pozarządowe, mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie Gminy Brzozów.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 30 grudnia 2019 r.

 Warunki naboru:

 Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie, zwanej dalej „Radą Pożytku”, odbywają sią na podstawie Uchwały Nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie.

 1. Zgodnie z ww. uchwałą Rada Pożytku składa się z 10 członków, w tym 2 przedstawicieli Burmistrza Brzozowa, 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Brzozowie oraz 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 2. Kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688), zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi”, członków Rady, zwanych dalej „kandydatami”, zgłasza się na formularzu, dostępnym na w pok. 10 Urzędu Miejskiego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1 i na oficjalnej stronie internetowej Gminy Brzozów w zakładce – Organizacje Pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – Informacje.
 3. Organizacja pozarządowa może zgłosić jednego kandydata.
 4. Prawo do zgłoszenia kandydatów posiadają organizacje pozarządowe, mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie Gminy Brzozów.
 5. Kandydatów można zgłaszać, poprzez złożenie wymienionych w pkt. 3 wypełnionych formularzy do Urzędu Miejskiego w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1 pok. 10 w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego naboru. Dopuszcza się możliwość przesłania formularza pocztą, jednak decyduje data wpływu formularza do UM w Brzozowie.
 6. Karty zgłoszeniowe, w których będzie brakować wymaganych danych, podpisów lub załącznika nie będą brane pod uwagę.
 7. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie określonym w pkt. 7, nie będą uwzględniane w procesie rekrutacji.
 8. Lista kandydatów zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy Urzędu Miejskiego w Brzozowie.
 1. W przypadku zgłoszenia 5 przedstawicieli organizacji do Rady Pożytku, Burmistrz powołuje ich bez przeprowadzenia wyborów.
 2. W przypadku braku kandydatów lub zgłoszeniu mniej niż 5 kandydatów Burmistrz przedłuża nabór kandydatów o 14 dni.
 3. W przypadku nie zgłoszenia wymaganej liczby kandydatów w dodatkowym terminie, kończy się procedurę naboru, a Rady Pożytku nie powołuje się.

Lista kandydatów, termin wyborów oraz skład komisji wyborczej zostaną ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 3 dni roboczych, od upływu terminu wymienionego na wstępie.

Dorota Indyk – Wydział SP

————————————————————————

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a  ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r.  poz. 688 z późn. zm.) poddaje się pod konsultacje „Program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Termin rozpoczęcia konsultacji od dnia 14 października 2019 r. do 25 października 2019 r. Opinie należy składać na załączonym formularzu – zgodnie z zarządzeniem  Burmistrza Brzozowa Nr 218/2019.

Do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 218/2019

„Program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” – PROJEKT,

Formularz  uwag.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI


Konsultacje  z organizacjami pozarządowymi /program współpracy na rok 2019

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  określenia sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a  ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 z późn. zm.) poddaje się pod konsultacje „Program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Termin rozpoczęcia konsultacji od dnia 5 października 2018 r. do 12 października 2018 r. Opinie należy składać na załączonym formularzu – zgodnie z zarządzeniem  Burmistrza Brzozowa Nr 207/2018.

Do pobrania:


Konsultacje  z organizacjami pozarządowymi /program współpracy na rok 2018/
Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a  ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.) poddaję pod konsultacje „Program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.
Termin rozpoczęcia konsultacji od dnia 10 października 2017 r. do 19 października 2017 r. Opinie należy składać na załączonym formularzu – zgodnie z zarządzeniem  Burmistrza Brzozowa Nr 212/2017.
Do pobrania:

Konsultacje  z organizacjami pozarządowymi  /program współpracy na rok 2017/

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a  ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 239 z późn. zm.) poddaję pod konsultacje „Program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

program współpracy o OPP

Zarządzenie Burmistrza Brzozowa z dnia 14-10-2016 r.    zarządzenie 217-2016

Termin rozpoczęcia konsultacji od dnia 17 października 2016 r. do 26 października 2016 r. Opinie należy składać na załączonym formularzu – zgodnie z zarządzeniem  Burmistrza Brzozowa Nr 217/2016.