Miejsce zagospodarowania odpadów

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzozów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 
Zmieszane odpady komunalne Odpady zielone Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia/ ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno Kompostownia/ ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno Składowisko „Krosno”