Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
Uwaga!

W związku ze zmianą stawki opłaty od 1 marca  2020 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które określone zostały Uchwałą Nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 stycznia 2020 r. i wynoszą:

22,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

44,00 zł miesięcznie od mieszkańca – opłata podwyższona, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny.

Ponadto w/w uchwała wprowadziła zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,50zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Każdy właściciel nieruchomości bez wezwania dokonuje wpłaty.

Wpłaty mogą być dokonywane:

  • na wskazany indywidualny numer rachunku bankowego,
  • gotówką w kasach Urzędu Miejskiego w Brzozowie
  • w drodze inkasa u sołtysów poszczególnych sołectw.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w  Wydziale  Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzozowie  znajdującym się w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brzozowie ul. Legionistów 10, tel: 13 306 10 87, 13 306 10 88.