Udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa mieszczący się w budynku PGK Sp z o.o. w Brzozowie, ul.Legionistów 10 pok. nr 3, tel. (0-13) 306 10 91.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami i opłatą skarbową, okres oczekiwania nie będzie dłuższy niż jeden miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie dłuższy niż dwa miesiące. W razie opóźnień związanych z uzupełnieniem wniosku przez wnioskodawcę termin może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. Następnie po spełnieniu określonych ustawowo warunków postępowanie zakończy się wydaniem decyzji.
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. (Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań),
  • Dokument zawierający informację o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
  • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa:
  •  od udzielenia zezwolenia – 107 zł
  •  od zmiany zezwolenia – 53,50 zł
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub  kopii – 17 zł (z wyłączeniem  pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
  •  za wydanie duplikatu zezwolenia – 24 zł.
Opłatę można uiścić gotówką w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Brzozowie PBS O/Brzozów 72 8642 1113 2011 9306 0664 0001
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

 

Pliki do pobrania:·
Uwaga:
Burmistrz Brzozowa jest właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w przypadku świadczenia usług na terenie Gminy Brzozów.
Zezwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie –  za pośrednictwem tut. organu – w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

DECYZJA 
 
zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych