Odpady Rolnicze

Odpady rolniczeOdpady rolnicze takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw są to odpady, które powstają wskutek prowadzenia działalności rolniczej.

Odpady z działalności rolniczej  NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.

W związku z tym nie mogą one być odbierane w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Posiadacz tych odpadów jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) Urząd Miejski w Brzozowie  zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Podmioty prowadzące odzysk odpadu o kodzie 020104 (odpady tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań)

  1. WIBO JZ Sp. z o.o. (PUHP Jerzy Zając) Wola Mielecka 1A, 39-300 Mielec

Podmioty prowadzące zbieranie odpadu o kodzie 020104 (odpady tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań)

  1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk