Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, będą odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ilości do 1 m³ na rok z jednej nieruchomości zamieszkałej.
Do PSZOK przyjmowane są odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.