Niepełnosprawność w liczbach

Prawie miliard osób na świecie jest niepełnosprawnych w następstwie psychicznych, fizycznych lub  sensorycznych niesprawności. Stanowi to około 15% całej populacji.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadza następujące pojęcia niepełnosprawności, uwzględniając stan zdrowia człowieka:

  • Niesprawność  – każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym;
  • Niepełnosprawność  – każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe dla człowieka.

(dostęp 10.11.2017 źródło: http://www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/ ).

W powyższym rozumieniu prawie każdy człowiek w jakimś momencie swojego życia staje się niepełnosprawny (okresowo lub trwale).

Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce jest podawana według różnych źródeł od 5 do 8 milionów, co stanowi blisko jedną czwartą naszego społeczeństwa.

Dane dotyczące osób niepełnosprawnych prawnie (posiadających prawne orzeczenie o niepełnosprawności) i biologicznie ( odczuwających ograniczenie sprawności , ale nie posiadających prawnego orzeczenia) zbierane były w Polsce podczas Narodowych Spisów Powszechnych, stanowiących jedno z głównych źródeł informacji statystycznej. Ostatni powszechny, obligatoryjny i przeprowadzony dla całej populacji Polski odbył się w 2002 roku.

Dane dotyczące poszczególnych województw przedstawia poniższa tabela:

                      Źródło:   Dane GUS z 2002r. NSP niepełnosprawni w wieku 15 lat i więcej

Ze szczegółowych danych GUS (Główny Urząd Statystyczny)  wynika, że w 2002 roku w Polsce było ogółem  niemal 5,3 miliona   niepełnosprawnych osób, w tym   na terenie Gminy Brzozów mieszkało ogółem 3857 niepełnosprawnych osób, w tym prawnie 2948 a 909 tylko biologicznie. W 2011 roku przeprowadzono  Narodowy Spis Powszechny podczas którego dane zbierane były  nieco inaczej niż w 2002 roku  – mianowicie w badaniu reprezentacyjnym, a ich pozyskiwanie odbywało się na zasadzie dobrowolności. Według tych danych całkowita  liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wyniosła 4,7 miliona,  w tym ponad 3 miliony ( 3 131 456)  niepełnosprawnych prawnie oraz  134 661 dzieci  z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Najniższą jednostką lokalną w odniesieniu do której podawane są wyniki jest powiat. I tak  na terenie powiatu brzozowskiego według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.  jest 7266 niepełnosprawnych mieszkańców , w tym 4757 osób niepełnosprawnych prawnie.

Najczęściej występującym rodzajem niepełnosprawności według danych GUS  (stan zdrowia ludności Polski z 2014 r. dla osób w wieku 15 lat i więcej) są uszkodzenia i choroby narządu ruchu, które dotykają 59% osób niepełnosprawnych prawnie lub biologicznie. Jednocześnie niemal połowa osób niepełnosprawnych według definicji statystycznej deklarowała posiadanie schorzeń układu krążenia (47%). Kolejne dwie często występujące grupy schorzeń to schorzenia neurologiczne, na które cierpi około 38% osób niepełnosprawnych prawnie lub biologicznie oraz uszkodzenia i choroby narządu wzroku, które dotknęły 35% tej grupy.  Co piąta osoba niepełnosprawna ma uszkodzenia lub choroby narządu słuchu (19%), zaś co dziesiąta – schorzenia psychiczne (11%). Upośledzenia umysłowe to zaledwie 5% wszystkich schorzeń( dane  z raportu końcowego „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 18 maja 2017 r.).

W badaniu GUS aktywności ekonomicznej ludności Polski za I kwartał 2017 roku wskazano , iż ogółem w Polsce jest ponad 3 miliony osób powyżej 16 roku życia  z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Dane liczbowe z podziałem na stopnie niepełnosprawności przedstawiają się następująco  ( stan za I kwartał 2017 roku):

  • 8,3 tysiąca osób z lekkim stopniem niepełnosprawności
  • 1,5 miliona osób  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • 8,5 tysiąca osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Więcej informacji na stronie :

www.niepelnosprawni.gov.pl