Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta w Brzozowie.

Data publikacji strony internetowej: 2001-05-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-04-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • załączniki w postaci skanów dokumentów np w formacie .pdf, .jpg nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • brak opisu niektórych zdjęć lub ilustracji

Ustawienia na stronie:

Strona internetowa Urzędu Miasta Brzozowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany kontrastu,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Strona internetowa pozwala na używanie poniższych skrótów klawiszowych w celu ułatwienia poruszania się:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu,
 • SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu,

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Alicja Tomoń, adres poczty elektronicznej: um_brzozow@brzozow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 13 4341050. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej  formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Burmistrz Gminy Brzozów

36-200 Brzozów

ul. Armii Krajowej 1

e-mail: um_brzozow@brzozow.pl

tel.: 134341050

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

W celu udostępnienia informacji dla osób z wadą wzroku strona internetowa Gminy Brzozów przygotowana jest z możliwością przełączenia na odbiór w szacie kolorystycznej o    podwyższonym kontraście, z możliwością zmiany rozmiaru czcionki, sterowaniem  z  klawiatury.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824) osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z następujących form pomocy podczas załatwienia spraw w naszym urzędzie:

 1. Może skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienie swojej sprawy . Warunek – osoba ta musi  mieć  co najmniej 16 lat.
 2. Może skontaktować się z Urzędem poprzez:
 • wysłanie e-maila pod adres: um_brzozow@brzozow.pl
 • przesłanie faksu pod nr 13 43 410 55
 • poprzez pocztę tradycyjną na adres Urząd Miejski, 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej1
 • poprzez elektroniczną platformę administracji publicznej www.epuap.gov.pl
 1. Może przyjść osobiście do  Urzędu i  skorzystać z pomocy pracownika  przeszkolonego  w zakresie podstawowej znajomości języka migowego.

Wizyty nie trzeba zgłaszać wcześniej . W takiej sytuacji prosimy zgłosić się  do punktu obsługi klienta na parterze budynku, na wprost wejścia głównego, w celu skierowania  do pracownika posługującego się językiem migowym.

 1. W sytuacjach gdy powyższe formy kontaktu  są niewystarczające,  można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego (wybranego z rejestru wojewody)  poprzez jedną z form kontaktu :
 • polski język migowy (PJM),
 • system językowo – migowy (SJM),
 • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Wizytę należy zgłosić na wniosku co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).   Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Po otrzymaniu przez nas informacji,  pracownik skontaktuje się w celu ustalenia godziny spotkania.

Wypełniony wniosek przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski

36-200 Brzozów

ul. Armii Krajowej 1

lub faksem:  13 43 410 55, lub e-mailem: um_brzozow@brzozow.pl

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15.30  będzie załatwiane i potwierdzane  w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania e-maila lub faksu. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby niesłyszącej , będącej osobą niepełnosprawną  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn.zm.), która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna

Do Budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie prowadzą dwa wejścia:

 1. pierwsze główne wejście frontowe, do którego prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wyposażono w dzwonek przywołujący pomoc dla osób mających problemy z wejściem do środka budynku,
 2. drugie wejście od strony Brzozowskiego Domu Kultury prowadzi do windy, którą można dostać się do wydziałów znajdujących się na I i II piętrze budynku, winda opisana jest alfabetem brajla oraz posiada sygnalizację dźwiękową – przy tym wejściu znajduje się miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

W budynku znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózkach.

Budynek posiada szerokie korytarze, które ułatwiają przemieszczanie się na wózku pomiędzy pomieszczeniami.

Wydział Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych z uwagi na przeszkody architektoniczne obsługi osób z niepełnosprawnością dokonuje na parterze budynku głównego.

Istnieje możliwość obsługi klienta z niepełnosprawnością na parterze budynku.

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa znajduje się w budynku przy ul. Legionistów 10. Na parkingu przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca dla osoby z niepełnosprawnością. Wejście do budynku dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wszystkie pomieszczenia Wydziału znajdują się na parterze, prowadzi do nich szeroki korytarz. Nie ma możliwości skorzystania z toalety przez osobę na wózku inwalidzkim.

W obu budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W obu budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Dopuszcza się możliwość wejścia z psem asystującym.