Informacja dotycząca kanalizacji w Starej Wsi

Informuję, że w dniu 29.04.2020 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy  Gminą Brzozów a Społecznym Komitetem Budowy Kanalizacji i Wodociągów w Starej Wsi w sprawie powierzenia Gminie Brzozów realizacji inwestycji pn. „Budowa przyłączy kanalizacji w  miejscowości Stara Wieś”. Środki finansowe Społecznego Komitetu w kwocie 214.977,19 zł. tytułem zaliczki na poczet  tej inwestycji zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi – przyłącza”.

Burmistrz Brzozowa

Szymon Stapiński