Ogłoszenie PGK w Brzozowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że zgodnie z art. 9 ust.1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art.28 ust.4a wyżej wymienionej Ustawy: ,,Kto wprowadza ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 10.000 zł’’

Od miesiąca października 2020 r. prowadzone będą kontrole zmierzające do ustalenia posesji z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.