OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 33 ust. 1 i art. 119 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.”, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

Do pobrania http://archiwum2.brzozow.pl/wp-content/uploads/2021/01/KW_330127_RDO_S_plik1.docx