Informacja o zasadach rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Brzozów na rok szkolny 2021/2022  – szczegóły w rozwinięciu.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uregulowane zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.).

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Brzozów.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Brzozów mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole / szkoła będą dysponować wolnymi miejscami.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Brzozów, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym, tj.:

 • obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata – 100 pkt,
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub do klas I-III szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole – 80 pkt,
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do klas IV-VIII szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole/oddział przedszkolny – 60 pkt,
 • jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym – 40 pkt,
 • dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) – 20 pkt,

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są odpowiednio:

 • zatrudnienie rodziców – zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z uczelni (szkoły) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły,
 • oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.

O przyjęciu do przedszkola/oddziału przedszkolnego decyduje liczba uzyskanych punktów.

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje kandydatom rodziców pracujących, a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia, decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

 Terminy rekrutacji

            Terminy rekrutacji zostały określone zarządzeniem nr 12/2021 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów.

Wnioski do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych należy składać w dniach od 8 lutego 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r. W dniu 9 marca 2021 r. będą podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do dnia 12 marca 2021 r. rodzice mają czas na potwierdzenie w formie pisemnej woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą znane w dniu 19 marca 2021 r.

Postępowanie uzupełniające odbędzie się w terminach ustalonych w w/w zarządzeniu.

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola uzyskają Państwo w każdym przedszkolu / szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi na terenie Gminy Brzozów.

Do pobrania

 1. Uchwała nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym
 2. Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów.

Do klasy I szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXXV/350/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym, tj.:

 • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 5 pkt,
 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 pkt,
 • miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się
  w obwodzie szkoły – 4 pkt,
 • dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w danej szkole – 3 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są odpowiednio:

 • oświadczenie rodziców o spełnianiu obowiązku szkolnego w danej szkole przez rodzeństwo kandydata,
 • oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu krewnych kandydata w obwodzie danej szkoły,
 • zaświadczenie lub oświadczenie rodziców potwierdzające zatrudnienie w obwodzie danej szkoły,
 • oświadczenie rodziców o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w danej szkole.

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji zostały określone zarządzeniem nr 13/2021 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz wzór zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka klasy I uzyskają Państwo w poszczególnych szkołach podstawowych.

Do pobrania

 1. Uchwała nr XXXV/350/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym
 2. Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.