ARiMR informuje…

ARiMR informuje jak wygląda wdrażanie PROW 2014-2020 podczas epidemii.

W związku z epidemią koronawirusa wprowadza się zmiany w sposobie ubiegania się o dopłaty i dotacje, związane z rejestracją zwierząt oraz wdrażania PROW 2014-2020.  Zmiany  dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR. Ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR.  Jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami:

– kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej),

– złożenie dokumentacji poprzez platformę ePUAP.

W sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji. Data rejestracji dokumentów / wniosków / oświadczeń jest datą ich wpływu do ARiMR.

Większość spraw w Agencji można również załatwić przez Internet. Wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 można złożyć za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłosić albo wyjaśnić za pomocą aplikacji PortalIRZplus!

Dopłaty bezpośrednie 2020: Jak złożyć  eWniosek, a jak oświadczenie?

W tym roku rolnicy po raz trzeci maja obowiązek składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęto od 2 marca br.  Rolnicy mają czas na ich dostarczenie do Agencji do 15 kwietnia 2020 r. Do chwili obecnej w naszym województwie wpłynęło około 8065 oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku o dopłaty. Rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą również zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez Internet do czego Agencja zachęca. Termin składania wniosków o przyznanie płatności wraz  z wymaganymi załącznikami został ustalony od 15 marca do 15 maja br. Wniosek wraz z załącznikami może być złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po ww. terminie tj. do dnia 9 czerwca. Za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie w wysokości 1% należnej kwoty płatności.    Do 31 marca w Podkarpackim Oddziale Regionalnym zarejestrowano 5754 e-wniosków.

Rolnicy, którzy w tym roku będą korzystać z aplikacji eWniosekPlus po raz pierwszy, aby uzyskać do niej dostęp, powinni najpierw utworzyć konto. W tym celu trzeba wejść na stronę www.arimr.gov.pl   w zakładkę eWniosekPlus a następnie podać trzy dane weryfikacyjne:

–  numer identyfikacyjny producenta – „numer gospodarstwa”,

– kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2019 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego

  przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2019 należy wprowadzić wartość 0),

– 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Nowe działanie – dobrostan zwierząt

Rolnicy mogą ubiegać się w ARiMR o nowy rodzaj wsparcia finansowego z PROW 2014-2020 – „dobrostan zwierząt” od 15 marca do 15 maja. Wnioski o wsparcie można składać drogą elektroniczną w ramach formularza eWniosekPlus. Wsparcie przeznaczone jest dla hodowców krów i świń. Ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowo poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższeniem warunków chowu.

Głównym założeniem jest zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę, np. krowę, lochę, tucznika o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

Roczne stawki pomocy wynoszą: 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach); 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach), 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym); 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach); 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym). Choć w ramach działania „Dobrostan zwierząt” zaplanowano również rekompensatę za dostęp świń (lochy, tuczniki) do wybiegów, ale ze względu na występujący na w Polsce ASF te warianty wsparcia nie będą w naborze 2020 r. Skorzystanie z ww. wariantów wymaga sporządzenia planu poprawy. W tym celu beneficjenci  mogą skorzystać  z pomocy pracowników ośrodka rolniczego.

W ARiMR trwają również inne nabory. Do 29 maja br. można złożyć wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych   w obszarze D” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

Zakup nowych maszyn? Można już składać wnioski o wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych”

„Modernizacja obszar D” jest ostatnim i zarazem bardzo wyczekiwanym naborem w obowiązującym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. W jego ramach można otrzymać:

– do 200 tysięcy złotych na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach. Wachlarz inwestycji, które można zrealizować, jest bardzo szeroki.

– do 500 tysięcy złotych pomocy na zasadzie refundacji w zależności od inwestycji (na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Poziom dofinansowania wynosi 50 procent poniesionych kosztów kwalifikowanych. Tylko w przypadku młodego rolnika bądź grupy rolników może wynieść maksymalnie 60 procent.

Wniosek na modernizację, obszar D, może złożyć rolnik posiadający gospodarstwo, którego wielkość ekonomiczna nie jest mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 200 tysięcy euro. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie pomocy. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tysięcy euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tysięcy euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników muszą osiągać wartość co najmniej 13 tysięcy euro.

60 tysięcy na restrukturyzację małych gospodarstw

Kolejnym działaniem wzbudzającym ogromne zainteresowanie wśród rolników jest „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. W województwie podkarpackim dominują gospodarstwa małe obszarowo ale o dużym potencjale. Szansą dla nich jest właśnie bezzwrotna premia w wysokości 60 000 tys. zł. Premie można przeznaczyć m.in. na restrukturyzację swojego gospodarstwa poprzez wytworzenie produktów rolnych żywnościowych, oraz nieżywnościowych, lub na przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie, inwestycje w środki trwałe wewnątrz gospodarstwa, udział w szkoleniach, korzystanie z usług doradczych, udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych oraz inne działania, które zmierzają do przeprowadzenia restrukturyzacji Twojego gospodarstwa. Należy jednak pamiętać, że otrzymane pieniądze należy w całości przeznaczyć na działalność rolniczą, lub na przygotowanie produktów rolnych do sprzedaży wyprodukowanych w gospodarstwie.

 

ARiMR apeluje! „Nie wypalaj traw”

W ostatnich dniach zwiększyła się liczba przypadków pożarów związanych z wypalaniem traw i nieużytków. W związku z tym Agencja przypomina, że w kraju obowiązuje  zakaz wypalania traw, który określony został w ustawach o ochronie przyrody oraz o lasach. Za tego rodzaju czyn Kodeks Wykroczeń przewiduje karę aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynieść nawet 5 tys. zł. Jeśli jednak w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie zdrowia lub życia wielu osób albo mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie    z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Również dotkliwe kary nakłada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków , który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014 – 2020. Brak ich przestrzegania może doprowadzić do zmniejszenia płatności o minimum 5 procent.  To oznacza, że o tyle mogą być pomniejszone wszystkie płatności bezpośrednie, jeśli  rolnikowi udowodni się, że wypalał trawy na którymkolwiek z posiadanych przez niego gruntów: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatność dobrowolna związana z produkcją, a także z PROW 2014-2020 płatności rolnośrodowiskowe, płatność ekologiczna, płatność ONW oraz  pomoc na zalesianie gruntów rolnych.  Jeszcze surowszą karę poniesie rolnik w przypadku, gdy świadomie wypala grunty rolne. Wówczas całkowita kwota należnych mu płatności może być obniżona nawet o 25 proc., a w zupełnie skrajnych przypadkach, np. stwierdzenia rozległego i dotkliwego w skutkach wypalania traw i torfowisk, ARiMR może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

 

                                                                                                                                                                                             Teresa Pamuła

                                                                                                                                                                Dyrektor POR ARiMR

 

 

Przygotowała:

Izabela Kulaga

Główny Specjalista

ds. Informacji i Promocji