Anna Konieczna nowym skarbnikiem gminy Brzozów

Po otwarciu przeprowadzonej  z zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z pandemią koronawirusa XXIII sesji nadzwyczajnej  w dniu 29 kwietnia br., i stwierdzeniu prawomocności obrad, w których uczestniczyło dwudziestu radnych, Wysoka Rada  przystąpiła do procedowania nad osiemnastoma  projektami uchwał, z których ostatnie dotyczyły odwołania  dotychczasowego skarbnika gminy Brzozów Katarzyny Majdosz, którą  na stanowisku zastąpi z dniem 1 maja  br. inspektor Anna Konieczna – pracownik Wydziału Finansowo – Budżetowego.

Burmistrz Szymon Stapiński podziękował  pani Katarzynie Majdosz  pełniącej do tej pory funkcję skarbnika gminy za  współpracę i zaangażowanie oraz  życzył sukcesów w dalszej drodze zawodowej.

Piotr Zgłobicki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury zaprezentował  projekt uchwały dotyczącej  przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzozów w drodze przetargu (40/2240 udziału w działce Nr 4970), sześć uchwał  związanych ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność gminy Brzozów w drodze przetargu oraz dwie będące podstawą nabycia  nieruchomości na mienie komunalne gminy  w celu realizacji zadań własnych gminy, związanych z budową sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Stara Wieś (działki Nr  7147/11 i 7678/7). Wszystkie uchwały  zostały podjęte  przez Wysoką Radę jednogłośnie.

Radni rozpatrzyli  również petycję  wniesioną przez mieszkańców miejscowości Górki, Turze Pole i Zmiennica  w przedmiocie zrównania opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej do stawek obowiązujących w pozostałych miejscowościach wchodzących w skład gminy Brzozów. Opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  w przedmiotowej sprawie przedstawił Przewodniczący Kazimierz Tympalski, którą uzupełnił  Krzysztof Bednarczyk Przewodniczący Komisji  Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego. Po długiej dyskusji, w którą włączyła się znaczna grupa radnych projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia  petycji  nie został przyjęty. Zdecydowano zatem o powtórnej, bardziej szczegółowej i wnikliwej analizie  problemu na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej z udziałem Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.  Burmistrz Szymon Stapiński podkreślił, że ograniczenie kosztów, a tym samym zmniejszenie stawki opłaty za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych widzi w szczególności w  rozbudowie sieci kanalizacyjnej tj. na wykonaniu przyłączy  kolejnych nieruchomości do tejże sieci.

Ujęte w pkt. 3 k  oraz l porządku obrad  uchwały dotyczące zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/368/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku  w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w „Żłobku Samorządowym” w Brzozowie prowadzonym przez Gminę Brzozów  oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat zaprezentowała Alicja Tomoń – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.  Zmiany dotyczą zwolnienia  z opłaty z powodu zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz maksymalnej dziennej opłaty za wyżywienie dziecka. W związku z zamknięciem Żłobka Samorządowego w Brzozowie z powodu zagrożenia epidemicznego COVID-19, do czasu wznowienia działalności placówki rodzicie/opiekunowie prawni są zwolnieni z opłaty za pobyt dziecka w placówce. Ponadto w myśl nowych regulacji   maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie dziecka ustala się w wysokości 0,3% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co stanowi kwotę 7,80 zł. /dotychczasowa kwota wynosiła 6 zł od dziecka/.  Podwyżka,  jak podkreśliła Naczelnik Alicja Tomoń   wynika ze zgłaszanego przez placówkę niedoszacowania opłaty za wyżywienie, w skład której aktualnie wchodzi cztery posiłki dziennie. Waldemar Och  – Sekretarz Gminy Brzozów zwrócił także uwagę, iż  na etapie  ustalenia wysokości stawki opłaty za wyżywienie analizowano ponadto  stawki obowiązujące w prowadzonym  na terenie gminy Brzozów żłobku przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Krosna, gdzie ta stawka wynosi na dzień dzisiejszy 8 zł. Osiemnastu radnych przy jednym głosie wstrzymującym oraz jednym przeciw opowiedziało się za zmianą w/w stawki.

Radni jednogłośnie  przyjęli ponadto uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz  uchwałę dotyczącą przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, których zapisy przybliżyła Dorota Folta – Kierownik Referatu Podatków. Podjęcie  uchwał jest odpowiedzią samorządu   gminy Brzozów na  wprowadzenie form pomocy publicznej mających na celu złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków epidemii koronawirusa.

Zwolnieniu od podatku od nieruchomości należnego za okres od kwietnia do czerwca  br.,  których terminy płatności upływają  odpowiednio w kwietniu, maju i czerwcu br.,  podlegają grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane  z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, będących płatnikami podatku od nieruchomości, których działalność została ograniczona przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia br., i których płynność finansowa  uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Do dnia 30 września br., uległy również przedłużeniu terminy płatności przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu br.,  w przypadku gdy przychody przedsiębiorcy w marcu br.,  uległy zmniejszeniu o nie mniej niż 25% w stosunku do miesiąca poprzedniego.  Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości nie dotyczy  przedsiębiorców, których objął zakaz prowadzenia działalności  związany ze skutkami epidemii COVID-19.

Podsumowując uchwały podatkowe Burmistrz Szymon Stapiński  przedstawił wstępną kalkulację finansową dotyczącą złożonych wniosków o umorzenie podatków, w tym o odroczenie terminów płatności,  które opiewają na łączną kwotę ponad 229 tysięcy złotych. Zwrócił uwagę na notowane blisko o połowę spadki w udziałach gminy w podatkach CIT i PIT oraz  obniżenie subwencji oświatowej   o kwotę 98 tysięcy złotych w skali miesiąca.   Burmistrz podkreślił, że na dzień dzisiejszy żadna z realizowanych inwestycji   przez gminę Brzozów  z uwagi na sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa nie jest zagrożona, natomiast może wystąpić konieczność  zastosowania wydłużonych terminów płatności. Może zaistnieć niemniej jednak konieczność  przeprowadzenia analizy  tegorocznego budżetu gminy Brzozów, uchwalonego w miesiącu grudniu 2019 roku pod kątem możliwości jego realizacji w pełnym, zakładanym dotychczas wymiarze – dodał Burmistrz.

Wprowadzono  jednogłośną decyzją radnych szereg zmian w tegorocznym budżecie gminy Brzozów, które  po stronie dochodowej i  wydatkowej  przybliżył i szczegółowo omówił Sekretarz Waldemar Och.

Przyjęto także „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Brzozów na rok 2020” zaopiniowany pozytywnie przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dzierżawców obwodów łowieckich na terenie gminy Brzozów  zaprezentowany przez Beatę Szlamę – Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

Sesję nadzwyczajną wyjątkowo zakończyły pytania  ze strony radnych kierowane do Burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego oraz Sekretarza Waldemara Ocha dotyczące w szczególności  spraw natury organizacyjno – finansowej w  gminie  Brzozów  wywołanej  panującą epidemią koronawirusa. Burmistrz odniósł się również do pytań ze strony radnych przesłanych drogą mailową oraz zachęcił   osoby starsze,  potrzebujące wsparcia  w tym trudnym czasie do zwrócenia się o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który aktualnie wydał już blisko sześćset paczek żywnościowych.

Relacja video z XXIII  sesji Rady Miejskiej

RavF