Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów poświęcone sytuacji wywołanej pandemią COVID-19.

Zwołana przez Przewodniczącego Andrzeja Łacha Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej obradowała w dniu 19 maja br.  Posiedzenie Komisji  rozpoczęło się od materiału filmowego  zaprezentowanego przez przewodniczącego, w którym pan Marek Darecki – Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Południowo – Wschodniej Polski przedstawił autorską, globalną analizę  gospodarki w czasie pandemii koronawirusa oraz  działania Doliny Lotniczej, w tym trudnym i dotykającym wiele branż  czasie pandemii COVID-19.

Jak podkreślił,  w najbliższym czasie wiele firm wymagać będzie wprowadzenia działań restrukturyzacyjnych, by spełnić nowe wymagania i wyzwania na runku pracy. Autor materiału nie miał ponadto optymistycznych   spostrzeżeń   co do  najbliższej przyszłości gospodarki na świecie, która  jak zaznaczył będzie gospodarką niepewną, kruchą i niestabilną, w której pogłębią się nierówności w wielu obszarach, w tym dysproporcja między wieloma krajami.

Posiedzenie Komisji miało jednak w szczególności na celu analizę  aktualnej sytuacji  gminy Brzozów w obliczu pandemii COVID-19, w tym brzozowskiego runku pracy obszernie przedstawionej przez Józefa Kołodzieja – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie. Zasygnalizował odnotowany wzrost zarejestrowanych osób bezrobotnych w stosunku do roku ubiegłego o 438 osoby, w tym około 20% z prawem do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Jak podkreślił, nie jest to jednak skala, która mówiłaby o załamaniu gospodarki naszej ziemi brzozowskiej opartej  w dużej mierze o podmioty jednoosobowe, mikroprzedsiębiorstwa oraz zaledwie kilka średnich podmiotów gospodarczych.

Na dzień  15 maja br.,  na terenie gminy Brzozów zarejestrowanych jest łącznie 1741 osoby bezrobotne, tj. o 157 osób więcej niż w analogicznym okresie  roku 2019. Stopa bezrobocia na terenie powiatu brzozowskiego według danych na marzec br.,  plasuje się na poziomie 15,2 %.

Dyrektor Józef Kołodziej przybliżył realizację przez PUP w Brzozowie  czterech  głównych działań  w ramach tarczy antykryzysowej  – rządowego wsparcia  dla przedsiębiorców i pracodawców, na których realizację   powiat brzozowski otrzymał  kwotę 20 mln. złotych.

Zadania  inwestycyjne gminy Brzozów przewidziane do realizacji w roku 2020,  omówił następnie posiłkując się prezentacją multimedialną  Marcin Chudzikiewicz – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych. Odniósł się do  kwestii budowy sal gimnastycznych  przy placówkach oświatowych w miejscowości Turze Pole oraz Zmiennica  dofinansowanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki, budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś, przebudowy dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,  programu wymiany indywidualnych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i rewitalizacji obszaru miejskiego Brzozowa.  Naczelnik Marcin Chudzikiewicz nawiązał także do inwestycji planowanych do realizacji w roku 2020 w ramach  Funduszu Sołeckiego oraz  wniosków o dofinansowanie złożonych przez gminę Brzozów będących aktualnie w trakcie oceny dotyczących:  budowy ogrodzenia kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Przysietnicy, poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez rozwój infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej  w Gminie Brzozów, przebudowy drogi gminnej Nr 115535R w miejscowości Humniska – Osiedle Widły, wniosku o fundusze w ramach Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz wniosków o dofinansowanie zadań związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Brzozów, których szacowana wartość robót ogółem wyniesie 1.134.839,76 zł.

Członkowie Komisji zapoznali się także z  przedstawioną przez Radnego Krzysztofa Bednarczyka w imieniu wykonawcy tj. brzozowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z. o. o. zwięzłą informacją dotyczącą  zaawansowania realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 115521R (ul. Piastowa) km 0+000,000 – 0+715,51 w Brzozowie” której termin realizacji zgodnie z podpisanym aneksem do umowy  przedłużony został  do dnia 31 lipca  br.

Szczegółowej analizie poddano również kwestię wpływu epidemii koronawirusa na stan finansów gminy Brzozów sygnalizowanego przez Burmistrza Szymona Stapińskiego podczas XXIII sesji nadzwyczajnej w dniu 29 kwietnia br., który omówiła Skarbnik Anna Konieczna zwracając uwagę  w głównej mierze na znaczny spadek dochodów gminy w wyniku m.in.: obniżenia wpływów podatkowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, umorzenia podatków oraz odroczenia terminów płatności  oraz braku wpływów z aktualnie zamkniętej w wyniku epidemii Krytej Pływalnii „Posejdon” w Brzozowie.

Kończąca posiedzenie Komisji dyskusja w ramach spraw bieżących  w znacznej mierze  dotyczyła petycji  wniesionej przez mieszkańców miejscowości Górki, Turze Pole i Zmiennica  w przedmiocie zrównania opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej do stawek obowiązujących w pozostałych miejscowościach wchodzących w skład gminy Brzozów, co do której radni podczas ostatniej sesji nadzwyczajnej zdecydowali o głębszej analizie problemu oraz zaopatrzenia gminy w wodę  z miejscowości Trepcza do której odniosła się Aleksandra Haudek – Radna Rady Miejskiej w Brzozowie.

Jak zapowiedział Andrzej Łach  – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  kolejne posiedzenie Komisji chciałby po części poświęcić analizie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Brzozów.

RavF