Trudne decyzje radnych – sprzedaż działki gminnej przy placówce oświatowej oraz petycja w sprawie zrównania opłat za odprowadzanie ścieków

Po otwarciu  sesji zwyczajnej  w dniu 29 maja br., i stwierdzeniu prawomocności obrad  w których uczestniczyło dziewiętnastu radnych, w związku z brakiem uwag i wniosków do protokołu z sesji odbytych w dniu 24 lutego oraz 29 kwietnia br.,  sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji przedstawił Sekretarz Waldemar Och, natomiast  sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrz Szymon Stapiński.

Następnie radni wysłuchali sprawozdania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie, które zaprezentował Radny Bogusław Wasylewicz –  przewodniczący trzyosobowego zespołu powołanego podczas XXI sesji zwyczajnej   oraz sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019,  które odczytała Alicja Tomoń – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych. Wysoka Rada ustaliła ponadto  w oparciu o zapisy ustawy  z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej  szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu gminy Brzozów w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, której  wysokość ustala się  w drodze decyzji administracyjnej w uzgodnieniu z osobą, której przyznano pomoc,  biorąc pod uwagę jej sytuację finansową. Projekt uchwały w tej sprawie, za którym opowiedzieli się wszyscy radni przedstawił Bogdan Błaż – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Piotr Zgłobicki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury zaprezentował   projekty uchwał dotyczących przeznaczenia do sprzedaży  w drodze przetargu nieruchomości  gruntowych stanowiących własność gminy Brzozów ( działki Nr 6468/2  i 6634 położone w Starej Wsi,  1738/2 i 1416/6 położone w Brzozowie). Wysoka Rada zwykłą większością  głosów  udzieliła zgody na  sprzedaż  w drodze przetargu lokalu użytkowego Nr 3 o powierzchni użytkowej 67,96 m2  położonego na parterze budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Adama Mickiewicza 18 w Brzozowie wraz z udziałem w działce oraz  zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne gminy Brzozów (działki Nr 119/19 o pow. 340 m2 położonej w Humniskach w celu  umożliwienia dojazdu do działki gminnej  i działki Nr 3969/2 o pow. 200 m2 z przeznaczeniem na siedzibę OSP w Woli Góreckiej, którą obecnie gmina dzierżawi od  Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”). Najwięcej uwagi radni  poświęcili na analizę kwestii  sprzedaży działki gminnej  położonej w Brzozowie o nr 1416/6 w sąsiedztwie budynku B Szkoły Podstawowej Nr 1  w Brzozowie na ul. Tysiąclecia  /obecnie boisko trawiaste graniczące ze szkolnym boiskiem wielofunkcyjnym/ z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe. Za sprzedażą działki opowiedziało się piętnastu radnych, przy trzech głosach przeciw oraz jednym wstrzymującym. Burmistrz Szymon Stapiński podkreślił, że sprzedaż działki o powierzchni 3972 m2 z przeznaczeniem właśnie na cele budownictwa mieszkaniowego stanowi  w jego opinii ważny element rozwoju gminy Brzozów.

Ustalono również  wysokość stawek opłat za zajęcie  pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie gminy Brzozów na cele związane  z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, które dotychczas  wynikały z zapisów uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/157/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 roku.  Opłaty za zajęcie pasa drogowego dotyczą kwestii prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej  niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  umieszczania  w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, a także zajęcia pasa drogowego  na prawach wyłączności /projekt uchwały BIP >>>link<<</. Podjęcie uchwały, jak podkreślił Naczelnik Piotr Zgłobicki wynika z ubiegłorocznej  zmiany ustawy o drogach publicznych wprowadzającej maksymalną stawkę opłaty dziennej oraz  rocznej za zajęcia pasa drogowego w przypadku umieszczenia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

Rada Miejska w punkcie  8 j porządku obrad  w wyniku tajnego głosowania – przeprowadzonego po raz pierwszy za pośrednictwem systemu elektronicznego    na ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie  wybrała spośród pięciu zgłoszonych kandydatur z poparciem osiemnastu radnych panią Krystynę Wątróbską oraz panią Beatę Jastrzębską, która uzyskała dziesięć głosów.

Trzy kolejne projekty uchwał zaprezentowała Skarbnik Anna Konieczna. Pierwszy dotyczył zmiany  uchwały własnej z dnia 30 października ubiegłego roku  w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, kolejny wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brzozów na rok 2020 powiązany ze zmianą wieloletniej prognozy  finansowej gminy na lata 2020-2040.

Po raz kolejny Wysoka Rada przystąpiła  do rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców miejscowości Górki, Turze Pole i Zmiennica  w przedmiocie zrównania opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej do stawek obowiązujących w pozostałych miejscowościach wchodzących w skład gminy Brzozów. Projekt uchwały oraz szczegółowe uzasadnienie   w przedmiotowej  sprawie przedstawił Kazimierz Tympalski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej.

Zwykłą większością głosów (10 głosów za, 5 – przeciw, 4 – wstrzymujące) Rada  Miejska zdecydowała się nie uwzględnić w/w petycji biorąc pod uwagę szczegółowe uzasadnienie stanowiące załącznik do uchwały. W opinii Wysokiej Rady   realnym sposobem na obniżenie wysokości stawki opłaty określonej w taryfie jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej i zwiększenie liczby przyłączy, a tym samym zwiększenie obciążenia oczyszczalni ścieków, dlatego w bieżącym roku budżetowym planowane jest opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacyjnej, a w przyszłym zabezpieczenie środków finansowych oraz rozpoczęcie prac /projekt uchwały BIP >>>link<<</. Burmistrz podkreślił, że  do tematu ewentualnego wprowadzenia dopłat samorządu do taryf za odprowadzanie ścieków zasadnym będzie powrócić na etapie konstruowania przyszłorocznego budżetu gminy Brzozów, analizując szczegółowo planowane zadania inwestycyjne na rok 2021.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Kamińska odczytała także  pismo autora ww. petycji,  które wpłynęło  do samorządu  drogą elektroniczną, poruszające wielowątkowo sprawę  zrównania opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Górki, Turze Pole i Zmiennica  do stawek obowiązujących w pozostałych miejscowościach wchodzących w skład gminy Brzozów, do której odniósł się Burmistrz Szymon Stapiński oraz Krzysztof Bednarczyk –  Radny Rady Miejskiej.

Sesję zakończyły wolne wnioski podczas których  w szczególności dyskutowano o budowie kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi,  inwentaryzacji  sal gimnastycznych w Turzym Polu i Zmiennicy oraz fakturowaniu tych inwestycji, wsparciu w formie tarczy antykryzysowej realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie, parkingu przy brzozowskim cmentarzu, osuwisku przy drodze gminnej na ul. 3 Maja, systemie  gospodarki odpadami i  konieczności remontu siedziby  KGW w Grabownicy Starzeńskiej. W imieniu sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli z terenu gminy Brzozów  bieżące sprawy przedstawili Mariusz Fic – Sołtys  sołectwa Humniska – Skrzyżowanie oraz Stanisław Szałajko – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Brzozowie.

Relacja video z XXIV  sesji Rady Miejskiej >>>link<<<

RavF