Burmistrz Szymon Stapiński z absolutorium i wotum zaufania

Zasadniczym tematem XXVI sesji zwyczajnej  odbytej w dniu 30 lipca br., było udzielenie Burmistrzowi Brzozowa – Szymonowi Stapińskiemu  wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Brzozów za rok 2019, za którymi opowiedziała się liczna grupa szesnastu  z obecnych dwudziestu radnych.

Rada Miejska w Brzozowie  po zatwierdzeniu sprawozdania Burmistrza Brzozowa z wykonania budżetu gminy Brzozów oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły, po uprzednim zapoznaniu się z  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym zaopiniowania  wykonania budżetu gminy Brzozów za rok 2019 oraz wnioskiem  o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brzozowa, jak również  opinią RIO w sprawie zaopiniowania wniosku ww. Komisji  udzieliła  Burmistrzowi Brzozowa – Szymonowi Stapińskiemu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało  szesnastu radnych, przy trzech głosach przeciwnych oraz jednym wstrzymującym.  Tym samym Burmistrz uzyskał  aprobatę  Rady Miejskiej dla podejmowanych działań i prowadzonej polityki finansowej gminy Brzozów.

Uchwalony przez Radę Miejską w Brzozowie budżet na rok 2019 uchwałą  Nr IV/14/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. wyniósł, jak przybliżyła Skarbnik – Anna Konieczna po stronie dochodów 108 mln 856 tys. 464 zł, natomiast po stronie wydatków 107 mln 356 tys. 464 zł. Różnicę  między dochodami a wydatkami  stanowiła nadwyżka budżetu w kwocie 1 mln 500 tys. zł przeznaczona na sfinansowanie rozchodu budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych. Realizacja budżetu  za rok 2019 po stronie dochodowej stanowiła kwotę 122 mln 699 tys. 85 zł i 89 gr, tj. 95,34% planu, natomiast po stronie wydatkowej  117 mln 724 tys. 36 zł i 28 gr – co wynosi 92,55% przyjętego planu.

Udzielenie burmistrzowi absolutorium poprzedziła  debata w sprawie Raportu  o stanie Gminy Brzozów za rok 2019 podanego do publicznej wiadomości  w dniu  22 lipca br., w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy Brzozów zakończona udzieleniem  Burmistrzowi Brzozowa Szymonowi Stapińskiemu wotum zaufania, za którym opowiedziało się szesnastu radnych. Raport przedstawiony  i omówiony w imieniu Burmistrza Brzozowa przez Sekretarza Waldemara Ocha obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku ubiegłym, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i przyjętych uchwał organu stanowiącego.

W imieniu Burmistrza Brzozowa – Szymona Stapińskiego, który z ważnych  przyczyn rodzinnych nie mógł uczestniczyć w obradach Rady Miejskiej Sekretarz  – Waldemar Och podziękował radnym za zaufanie wyrażone poprzez  udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium.

 Podczas sesji  Wysoka Rada  podjęta  także uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Brzozów w drodze przetargu oznaczonych  w ewidencji geodezyjnej  jako działki:  Nr 590/2  położonej w Turzym Polu, Nr 2926 w Brzozowie, Nr 7492 znajdującej się w miejscowości Stara Wieś oraz  Nr 1110 zlokalizowanej w Przysietnicy zaprezentowane przez Mariusza Owoca – Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury. Wprowadzono zmiany w tegorocznym budżecie gminy Brzozów oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2020-2040, a także podjęto jednogłośnie wprowadzoną do porządku obrad uchwałę w sprawie udzielenia  z budżetu gminy Brzozów pomocy finansowej dla powiatu brzozowskiego w związku z  budową chodnika w miejscowości Górki, które przedstawiła  Skarbnik Anna Konieczna.

Wysoka Rada  kolejno jednogłośnie dokonała zmiany uchwały własnej z dnia 29 maja br.,  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu  gminy Brzozów, która, jak podkreślił Bogdan Błaż – Kierownik brzozowskiego MOPS związana jest z usunięciem zapisu dotyczącego  zwolnienia z tytułu opłat za pobyt w schronisku,  a następnie  zmiany/uchylenia Miejscowego Planu  Zagospodarowania   miasta Brzozowa „Brzozów – 8” obejmującego teren wysypiska odpadów komunalnych oraz zmiany  Miejscowego Planu  Zagospodarowania   miasta Brzozowa „Brzozów – 9”.

Kolejne  przyjęte przez Wysoką Radę jednogłośnie uchwały dotyczyły  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie. Pierwsza z nich  przedstawiona przez Wojciecha Kozubala – Zastępcę Kierownika SP ZOZ w Brzozowie związana była ze zmianą uchwały własnej  z dnia 5 października 2001 r.  w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę,  najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ, następne:  zatwierdzenia sprawozdania finansowego  i oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu za rok 2019.  Wojciech Kozubal  w związku z pytaniami ze strony radnych zwrócił uwagę na podjęte starania dotyczące przywrócenia  lekarza do Punktu Lekarskiego w miejscowości Zmiennica. Nadmienił również, że  aktualnie trwają prace nad modernizacją  serwerowni,  sieci teleinformatycznej i telefonicznej SP ZOZ, której  niedoskonałości były w szczególności zauważalne podczas obostrzeń związanych z epidemią Covid-19,  podczas których pacjenci zmuszeni byli załatwiać  sprawy   w większości telefonicznie.

Radni zajęli również stanowisko w sprawie  skargi  na działalność sołtysa sołectwa Grabownica Starzeńska wniesionej dnia 23 czerwca br., oraz skargi na  działalność Burmistrza Brzozowa, które Wysoka Rada po analizie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej uznała za bezzasadne. Projekty uchwał  oraz szczegółowe uzasadnienia w tych sprawach  przedstawił Adam Pomykała – Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej.

W ramach wolnych wniosków kończących obrady sesji absolutoryjnej skupiono się w szczególności na sprawach: remontu i oddania do użytku ulicy Piastowej oraz Parkowej i Polnej, stawek opłat za kanalizację, bezpieczeństwa na drogach  z naciskiem na organizację ruchu na moście koło zabytkowego kościoła w Humniskach,  harmonogramu działań związanych z oddaniem do użytku sal gimnastycznych w Zmiennicy oraz Turzym Polu, rozważenia możliwości zadawania pytań przez mieszkańców w formie elektronicznej w związku z obecną sytuacją wywołaną epidemią COVID-19,  remontów cząstkowych  dróg gminnych z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól uprawnych  i budowy chodników.

Radni poprzez odśpiewanie  hymnu narodowego na wniosek radnego Krzysztofa Bednarczyka uczcili także pamięć bohaterów w związku z 76. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego  oraz 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej – decydującego starcia w ramach   wojny polsko – bolszewickiej.

 Relacja video z XXVI  sesji Rady Miejskiej >>>link<<<

RavF