Gmina Brzozów dofinansuje budowę chodników przy drogach powiatowych w Zmiennicy oraz Turzym Polu i przebuduje drogę gminną w miejscowości Humniska -Osiedle Widły

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad dwudziestu radnych wysłuchało sprawozdania  z realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym, które przedstawił Burmistrz – Szymon Stapiński, a także zaprezentowanego  przez pracownika Wydziału Spraw Społecznych sprawozdania z realizacji Programu  Opieki nad Zabytkami Gminy Brzozów będącego elementem  polityki samorządowej gminy służącym podejmowaniu działań, inicjowaniu, wspieraniu i koordynowaniu prac nad dziedzictwem kulturowym gminy Brzozów za okres dwóch lat od wejścia w życie programu. Dzięki jednomyślności  Rady uchwalono udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na przebudowę dróg powiatowych, przy których powstaną nowe chodniki w miejscowości Zmiennica oraz Turze Pole.

Podjęto ponadto jednogłośnie uchwałę  w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brzozów na rok szkolny 2020/2021 wynikającą ze zmiany przepisów w zakresie  zwrotu rodzicom  kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych  oraz  cztery uchwały dotyczące przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Brzozów w drodze przetargu znajdujących się w Turzym Polu /działka nr 805/,  Brzozowie /działka nr 2903/  i  Starej Wsi /działki nr 7262, 7533/. Sprzedaż działek przez gminę Brzozów   realizowana jest w trybie przetargowym na wniosek mieszkańców gminy. Jak podkreślił Burmistrz  gmina nie tylko sprzedaje nieruchomości, ale też je nabywa nieodpłatnie w trybie komunalizacji    od  Skarbu Państwa – w bieżącym roku jest to już 13 ha pozyskanych terenów.

Rada rozpatrzyła także  petycję wniesioną  w imieniu kupców prowadzących działalność handlową na terenie targowiska przy ul. Kościuszki 18 w Brzozowie,  która  większością  szesnastu głosów została odrzucona.  W uzasadnieniu uchwały podano, że pobór opłaty targowej reguluje uchwała Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. która ujednoliciła stawki tejże opłaty na terenie całej gminy – wykluczając faworyzowanie jakiejkolwiek grupy handlującej. W uzasadnieniu ponadto czytamy: „W związku  z przyjętą w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych definicją targowiska, opłatę targową pobiera się również od osób, które handlują na targowiskach prywatnych, a wyłączenie tych terenów z obowiązującej ustawy stanowiłoby niczym nieuzasadnione preferowanie osób dokonujących na nich sprzedaży”. Przez ostatnie dziewiętnaście lat stawka opłaty targowej  w gminie Brzozów pozostaje na niezmienionym poziomie, a sama opłata uzależniona jest od zajmowanej na targowisku powierzchni.

Dzięki zwiększonym o 1 mln. 50 tys. zł dochodom gminy, Rada podjęła jednogłośnie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego  na  przebudowę dróg powiatowych relacji Jabłonica Polska – Jasionów  i Brzozów – Turze Pole, wskutek której powstaną nowe chodniki dla pieszych  w miejscowości Zmiennica oraz Turze Pole. Dotacja celowa  z budżetu gminy Brzozów  stanowić będzie maksymalnie 50 % wartości poszczególnych zadań, nie więcej jednak niż 278.996,50 zł w przypadku Zmiennicy oraz 117.301,00 zł w przypadku Turzego Pola.  Dokonano ponadto zmiany w tegorocznym budżecie gminy Brzozów oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2040 poprzez wprowadzenie m.in. do realizacji w wydatkach inwestycyjnych gminy w latach 2020-2021 przebudowy drogi gminnej w miejscowości Humniska – Osiedle Widły.

Na wstępie  wolnych wniosków Dorota Kamińska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie  odczytała podziękowanie dla Wysokiej Rady  od Zarządu i Członków OSP w Górkach za  okazane zrozumienie potrzeb finansowych jednostki, a tym samym zabezpieczenie  środków niezbędnych do dokonania zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, który poszerzy zakres i możliwości działania jednostki oraz  zapewni bezpieczeństwo mieszkańców.

Burmistrz podziękował także publicznie samorządowi gminy Kleszczów, który udzielił gminie Brzozów wsparcia w wysokości 100 tysięcy złotych   z przeznaczeniem na usuwanie skutków podtopień, które miały miejsce  w miesiącu czerwcu br. w gminie Brzozów. Dyskutowano ponadto o  konieczności remontu ulicy Osiedlowej oraz zakończonej niedawno przebudowie ul.  Piastowej /tzw. małej obwodnicy Brzozowa/. W ostatniej sprawie głos zabrali mieszkańcy Brzozowa wnosząc m.in.:  o wprowadzenie ograniczenia tonażowego na tejże ulicy.

Uwagę radnych zwróciły ponadto tematy budowy chodników, przygotowania placówek oświatowych do rozpoczynającego się roku szkolnego pod kątem wymagań sanitarnych, remontów cząstkowych dróg gminnych, parkingu przy brzozowskim ratuszu oraz realizacji zadań  w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020, o których  rozpoczęcie pytał Mariusz Fic – Sołtys sołectwa Humniska – Skrzyżowanie.

Relacja video z XXVII  sesji Rady Miejskiej

RavF