XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 16 grudnia br. XXXII zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

Porządek obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 16 grudnia 2020 r.

1.Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Uwagi i wnioski do protokołów z ostatnich sesji.

4.Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji.

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozów na 2021 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,

b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

c)przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej,

d)przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie przedstawionych opinii,

e)dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzozów.

8.Wolne wnioski.

9.Zamknięcie obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

projekty uchwał do pobrania BIP >>>link<<<

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie