Ostatnia sesja w starym roku

Osiem uchwał podjęli radni podczas XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 29 grudnia br. Po przedstawieniu przez  Naczelnika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych projektów uchwał oraz uzasadnienia, Rada podjęła uchwały w sprawach:  Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzozów na lata 2015-2030, oraz wyznaczenia dwóch aglomeracji – Grabownica Starzeńska i Turze Pole z oczyszczalniami ścieków w tych miejscowościach.

Następnie radni jednogłośnie uchwalili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzozów na 2021 rok. Kolejne podjęte uchwały dotyczyły spraw finansowych: wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie gminy oraz zmiany uchwały własnej Nr XXXII/301/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na realizację projektu pt. „Usługi indywidualnego transportu door – to – door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Radni, po uprzednim wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – Andrzeja Łacha, zadecydowali też o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzozowa.

Na koniec Przewodnicząca Rady  Dorota Kamińska oraz Sekretarz Gminy Waldemar Och złożyli podziękowania za współpracę oraz życzenia noworoczne.

red.