Zebranie OSP w Brzozowie

Naczelnik dh Marek Czuchra poprowadził zebranie sprawozdawcze OSP w Brzozowie wg przyjętego programu.

Sprawozdanie z działalności OSP przedstawiła prezes dh Jadwiga Kopczyk, która pochwaliła się, że jednostka w ubiegłym roku 36 razy wyjechała do zdarzeń, co jest ważne, ponieważ jednostka ta funkcjonuje poza systemem ratowniczo-gaśniczym. Sprawozdanie  finansowe złożył skarbnik dh Robert Czuchra, zaś sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił dh Andrzej Biesiada, tym samym zgłosił wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium.  Jednostka bezwzględną większością głosów udzieliła wotum zaufania za okres sprawozdawczy. W wolnych wnioskach głos zabrali: Agnieszka Wilk – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w UM w Brzozowie oraz bryg. mgr inż. Krzysztof Folta – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Na koniec omawiano plany na bieżący rok.
aw