Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ BRZOZOWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI:

Działka ewid. Nr 734/2 o pow. 1003 m2, objęta KW Nr 31978, położona jest w pośredniej części miasta Brzozów.

Teren działki jest lekko pochyły w części zachodniej i pochyły w części wschodniej,  częściowo  uprawiany  rolniczo,  w  pozostałej części pokryty trawą. Kształt działki jest regularny, wydłużony, wieloboczny. Dojazd do działki odbywa się od strony zachodniej urządzonym zjazdem z drogi bocznej asfaltowej. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości od zachodu stanowi droga dojazdowa, z pozostałych stron nieruchomości gruntowe niezabudowane. W otoczeniu dalszym zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz obwodnica Brzozowa. Działka nie posiada uzbrojenia i zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Działka ewid. nr 734/2 nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów działka leży w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

 

 

                                     Cena wywoławcza nieruchomości:  7 400,00 zł  

                                           Wadium:                                               740,00 zł 

          

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2020 r. o godzinie 09.00. 

w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 215, II piętro.   

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w terminie do dnia 13 maja 2020 r. przelewem na rachunek Gminy Brzozów  Nr  86 1020 4391 0000 6502 0171 7776  PKO Bank Polski SA Oddział w Brzozowie. 

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek gminy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.   

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.   

Szczegółowe informacje na temat sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 214 II p. lub pod nr telefonu (13) 43 410 15. 

Burmistrz Brzozowa może odwołać  przetarg z uzasadnionej przyczyny.