Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ BRZOZOWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI:

Działka ewid. nr 2101/2 o pow. 700 m2, objęta KW Nr 37691, położona jest w pośredniej części wsi Górki.

Teren działki jest płaski, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew i krzewów. Kształt działki jest regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą boczną częściowo utwardzoną łączącą się z drogą asfaltową. Południową część działki przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna, a część północną i zachodnią sieć telekomunikacyjna. Bezpośrednie i bliskie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz droga dojazdowa. W otoczeniu dalszym zlokalizowane są nieruchomości rolne i leśne. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie i zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej.

Działka ewid. nr 2101/2 nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.     

Działka objęta jest decyzją o warunkach zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ,, budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr 2101/2, położonej w Górkach.’’

 

 

                                     Cena wywoławcza nieruchomości:  19 000,00 zł  

                                           Wadium:                                              1 900,00 zł 

          

          

Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2020 r. o godzinie 10.00.           

w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 215, II piętro.   

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w terminie do dnia 13 maja 2020 r. przelewem na rachunek Gminy Brzozów  Nr  86 1020 4391 0000 6502 0171 7776  PKO Bank Polski SA Oddział w Brzozowie. 

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek gminy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.   

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Podatek ten w wysokości 23% będzie doliczony do ceny nabycia ustalonej w drodze przetargu.                       

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.   

Szczegółowe informacje na temat  sprzedawanej nieruchomości  można  uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 214 II p. lub pod nr telefonu (13) 43 410 15. 

Burmistrz Brzozowa może odwołać  przetarg z uzasadnionej przyczyny.