Informacje dotyczące funkcjonowania NGO w czasie Pandemii COVID-19.

Pandemia COVID-19 i środki wobec niej podjęte wpłynęły na codzienne funkcjonowanie organizacji pozarządowych, również tych na terenie Gminy Brzozów. W celu wsparcia w tym trudnym czasie  publikujemy kilka cennych informacji, które mamy nadzieje ułatwią funkcjonowanie organizacji społecznych.

Na stronie internetowej  www.trzeci.org/covid-19/ znajdziecie Państwo zbiór cennych informacji dotyczących instrumentów mających przeciwdziałać jej skutkom i innych przydatnych materiałów.

Terminy składania rocznych sprawozdań finansowych za 2019 r. przedłużone.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570), wprowadzone zostały następujące terminy składania sprawozdań dla organizacji, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym:

  • sporządzenie sprawozdania i podpisanie przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez zarząd organizacji – do 30 czerwca 2020 oraz
  • zatwierdzenie sprawozdania przez właściwy organ organizacji – do 30 września 2020 r.

Dla organizacji, których rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy terminy sporządzenia i podpisania, a następnie zatwierdzenia sprawozdania upłyną odpowiednio 3 miesiące po upływie terminów, które obowiązywałyby dla tych organizacji przed wydaniem rozporządzenia.

Przepis ten ma zastosowanie do obowiązków sprawozdawczych dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

Z pełną treścią rozporządzenia można zapoznać się pod adresem: https://www.niw.gov.pl/terminy-skladania-rocznych-sprawozdan-finansowych-za-2019-rok-przedluzone/

Małgorzata Trybus