Nabór na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Brzozowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego  na terenie Gminy Brzozów w 2020r.

Na podstawie art. 20 ust 1  ustawy z dnia 13 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 poz. 1728),  informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych  na terenie Gminy Brzozów. Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września  do 30 listopada 2020r.

Naboru kandydatów na rachmistrzów dokonuje się spośród osób:
1.    pełnoletnich;
2.    zamieszkałych na terenie Gminy Brzozów:
3.    posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4.    posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
5.    które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ważne informacje dla osób składających oferty:
1. Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę  rachmistrzów rezerwowych.
2.    Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
3. Wynagrodzenie rachmistrza  terenowego ustala się jako iloczyn stawki:
a) 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
b) 20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
1.    Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, w tym adres, telefon kontaktowy, adres e-mail,
2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej.
3.    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie( w tym przestępstwo skarbowe). Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
4.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej, w kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego”   za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Brzozowie 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1 lub osobiście w godzinach pracy urzędu Miejskiego w Brzozowie w terminie do 8 lipca 2020r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy terminowo złożą kompletną dokumentację zostaną poinformowani o dalszym przebiegu rekrutacji.
Wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na profilu spisrolny.gov.pl
Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe w Brzozowie tel. 13 3061078

Zgłoszenie kandydatury na rachmistrza <<<kliknij tutaj>>>

Procedura naboru <<<kliknij tutaj>>>

Klauzula RODO <<<kliknij tutaj>>>

Gminne Biuro Spisowe