Powstanie łącznik ulicy Parkowej i Polnej z ulicą Cegłowskiego – będzie bezpieczniej.

Rada Miejska  w Brzozowie  w dniu 18 czerwca br., przy osiemnastu głosach za   i dwóch wstrzymujących podjęła decyzję  o  zamianie  nieruchomości  gruntowych w Brzozowie,   dzięki której  gmina pozyskując działki o Nr 1828/4 i 1828/18 przy ul. Cegłowskiego będzie miała możliwość wykonania  tzw. łącznika przebudowywanej  aktualnie  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych drogi gminnej (ul. Parkowa – ul. Polna) z przebiegającą  równolegle w odległości  około 130 metrów ulicą Cegłowskiego.

Wykonanie połączenia  drogowego ww.  ulic   w południowo – zachodniej  części Brzozowa ułatwi  nie tylko możliwość dojazdu do  najdalej oddalonej zabudowy jednorodzinnej na ul. Cegłowskiego,  głównie  w okresie zimowym,   lecz  jak podkreślił Burmistrz Szymon Stapiński –  wpłynie na bezpieczeństwo  mieszkańców ulic Parkowej   i Polnej, którzy na dzień dzisiejszy nie posiadają alternatywnej możliwości dotarcia do swoich domów, jak tylko przez remontowany odcinek drogi gminnej. Burmistrz dodał, że zamiana działek następuje  na podstawie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę  z dopłatą ze strony osoby fizycznej, która w zamian za ww.  grunty  wejdzie w posiadanie działki na ul. Zdrojowej  o pow. 2045 m2 .

W odpowiedzi na padające pytania ze strony rady dotyczące  konieczności remontu ul. Cegłowskiego, burmistrz widząc taką potrzebę stwierdził, że   uzasadnionym będzie jednak wykonanie nakładki asfaltowej  dopiero po zakończeniu realizowanej  zabudowy mieszkaniowej, gdyż  przejeżdżający  ciężki sprzęt budowlany mógłby w znacznym stopniu spowodować uszkodzenia nowej nawierzchni drogi.

Radni jednogłośnie opowiedzieli  się natomiast za   nabyciem  od osoby fizycznej trzech nieruchomości położonych w Starej Wsi o łącznej powierzchni 1220 m 2 w celu  uregulowania stanu prawnego wybudowanej przepompowni ścieków, w tym zapewnienia dojazdu do obiektu.

Wysoka Rada  na wniosek osoby fizycznej jednogłośnie wyraziła także zgodę  na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej  stanowiącej   własność  gminy Brzozów o powierzchni 669 m 2  położonej  na terenach rolnych w Starej Wsi,  nieposiadającej dostępu do drogi publicznej,  która dotychczas była przedmiotem dzierżawy. Treść poszczególnych projektów uchwał przedstawił Piotr Zgłobicki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury.

Na zakończenie wprowadzono zmiany w tegorocznym budżecie gminy Brzozów,  zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej,   których istotę przybliżyli  Burmistrz Szymon Stapiński i Skarbnik Anna Konieczna.  Na mocy  zmiany uchwały budżetowej Nr XIX/154/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., Rada Miejska w Brzozowie upoważniła także Burmistrza Brzozowa do udzielania w ciągu roku z budżetu gminy  pożyczek do kwoty dwustu tysięcy złotych. Niniejszy zapis stwarza możliwość prawną do udzielenia  pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Humniskach na zakup samochodu strażackiego, na który jednostka uzyskała dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych refundowane dopiero po dokonaniu zakupu pojazdu  i rozliczeniu dotacji – doprecyzował Burmistrz Szymon Stapiński.

W XXV sesji nadzwyczajnej udział wzięło dwudziestu radnych.

Relacja video  >>>tutaj<<<

RavF