Podsumowanie projektu „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu”

Projekt „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu” o numerze 2019-1-PL01-KA102-061914 był skierowany do uczniów Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie o profilu technik budownictwa oraz do nauczycieli praktycznej i teoretycznej nauki zawodu. Podczas pobytu w Irlandii uczniowie odbyli  czterotygodniowe praktyki zawodowe w irlandzkich firmach budowlanych, a nauczyciele uczestniczyli w tygodniowym szkoleniu job-shadowing w GRETB Training Centre w Galway. W projekcie wzięła udział grupa 9 uczniów wraz z opiekunem i 4 nauczycieli. Projekt realizowany był w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Całkowite dofinansowanie wyniosło 144 036,89 PLN.

Najważniejszym celem projektu w odniesieniu do uczniów było zdobycie doświadczeń zawodowych, praktyczne sprawdzenie wiedzy zdobytej podczas dotychczasowej nauki w szkole oraz indywidualnych kompetencji zawodowych w warunkach pracy w zagranicznej firmie. W wyniku tego doszło do podniesienia istniejących i nabycia nowych kompetencji nie tylko zawodowych, ale także społecznych, kulturowych takich jak mobilność, elastyczność, umiejętność funkcjonowania w grupie i środowisku wielokulturowym przyszłych pracowników sektora budowlanego. Dzięki uczestnictwu w praktyce młodzież nabyła praktyczne umiejętności zawodowe jak również umiejętności ułatwiające poruszanie się po krajowym i europejskim rynku pracy. Ponadto realizacja projektu poprzez udział młodzieży przyczyniła się do wyrównania szans życiowych i na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnych warunków materialnych, podnoszenia umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, uświadomienia korzyści jakie daje rozwijanie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji oraz stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Dodatkowo uczniowie nabyli umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach w obcym kulturowo środowisku, stali się otwarci na innych ludzi, kulturę, obyczaje oraz zwiększyli wiarę we własne możliwości i samodzielność. Udział w mobilności umożliwił wszystkim uczestnikom tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych dających możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

Uczniowie odbywający praktykę w irlandzkich firmach budowlanych mieli okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa i obiegiem dokumentacji. Zdobyli umiejętności organizowania stanowisk pracy do wykonywania określonych robót budowlanych. Nabyli umiejętności dobierania narzędzi i sprzętu do wykonywania określonych robót budowlanych oraz umiejętności wykonywania podstawowych robót budowlanych indywidualnie i w zespołach roboczych. Ponadto, uwzględniając specyfikę firm budowlanych współpracujących z organizacją Your International Training uczniowie zapoznali się z materiałami i technologią wykonywania budynków energooszczędnych oraz pasywnych, materiałami i technologią montażu systemów elewacyjnych, technologią wykonywania drewnianych budynków szkieletowych, materiałami i technologią wykonywania stalowych konstrukcji budowlanych, materiałami i technologią wykonywania robót renowacyjnych i remontowych, procedurami prawnymi związanymi z procesem budowlanym w Irlandii (dokumentacja budowy). Z zakresu kompetencji społecznych uczniowie nauczyli się podejmować decyzje dotyczące zleconych zadań, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, pracy w zespole, komunikacji.

Celem projektu w odniesieniu do kadry edukacyjnej jest podniesienie ich kwalifikacji poprzez udział w tygodniowym szkoleniu typu job-shadowing, które umożliwi poznanie innych, ciekawych metod kształcenia zawodowego i organizacji praktycznej nauki zawodu. Nauczyciele uczestniczący w projekcie wzbogacą swój warsztat pracy poprzez obserwację procesu uczenia się i nauczania w innym kraju oraz wykorzystanie najlepszych doświadczeń i praktyk.

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu zapoznali się z organizacją irlandzkiego systemu kształcenia zawodowego, zapoznali się z mechanizmami dostosowywania kształcenia zawodowego do realiów i potrzeb rynku regionalnego w tym szczególnie z zasadami i procedurami wprowadzania nowych kierunków kształcenia. Każdy uczestnik towarzyszył w pracy jednemu nauczycielowi, obserwował warsztat pracy profesjonalisty, wykonywał różne czynności pod jego kierunkiem z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Podczas spotkań z przedstawicielami szkoły zapoznali się z zakresem działalności szkoły, poznali programy nauczania, infrastrukturę szkoły łącznie z wyposażeniem pracowni przedmiotów zawodowych oraz pomocami dydaktycznymi. Ważnym elementem pobytu była analiza form współpracy międzynarodowej szkoły i sposobów jej wykorzystywania na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego. Nauczyciele poznali specyfikę pracy z młodzieżą w irlandzkiej szkole, poznali metody nauczania danego przedmiotu. Odwiedzili laboratorium, w którym prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów. Poprzez obserwację lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnych zapoznali się ze sposobem ich wykorzystania zarówno przez nauczycieli jak i uczniów.  Wszyscy uczestnicy, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, podnieśli swoje kompetencje językowe, przełamali barierę językową i strach przed komunikacją w języku obcym, stali się osobami bardziej otwartymi na nowe wyzwania.

Poprzez udział w mobilności utrwalił się w opinii środowiska lokalnego obraz szkoły jako aktywnej i dynamicznie rozwijającej się instytucji oświatowej, która w swojej pracy z uczniami wykorzystuje najnowsze narzędzia techniczne i organizacyjne oraz stara się być instytucją otwartą na świat.

Nastąpiło budowanie silniejszej więzi ze środowiskiem lokalnym, podnoszenie autorytetu szkoły w środowisku lokalnym, wśród rodziców i potencjalnych sponsorów szkoły. Nawiązanie kontaktów z nauczycielami języków obcych oraz przedmiotów zawodowych w Irlandii przyczyniło się do podejmowania nowych inicjatyw dla uczniów. Kolejny projekt oferujący uczniom wyjazd na praktyki zagraniczne, tym razem w ramach programu Erasmus+, rozpocznie się w Zespole Szkół Budowlanych już we wrześniu 2020 r.

Tekst: Magdalena Folczyk