Wspólne posiedzenie dwóch Komisji Rady Miejskiej w Brzozowie

W dniu 21 lipca 2020 r. tj. wtorek o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie z Komisją Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brzozowie.

Zgodnie z porządkiem obrad radni zajęli się inwestycjami realizowanymi w pierwszym półroczu i zaplanowanymi do realizacji w drugim półroczu br., skutkami lokalnych podtopień, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie.

Marcin Chudzikiewicz Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego w Brzozowie omówił inwestycje i działania realizowane w Gminie Brzozów w pierwszym półroczu 2020 r., m. in.:

 • opracowanie dokumentacji na potrzeby inwestycji, m. in. remont
  i przebudowa mieszkań socjalnych przy ulicy Kraszewskiego 8, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Cechu Rzemiosł Różnych, aktualizacja dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi, budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 886
  do przepompowni ścieków P5 w Starej Wsi, budowa przepustu
  oraz drogi do przepompowni ścieków P12 w Starej Wsi,
 • budowa sali gimnastycznej w Zmiennicy,
 • rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turzym Polu o salę gimnastyczną,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi,
 • przebudowa ulicy Piastowej w Brzozowie,
 • przebudowa dróg gminnych Parkowa – Polna.

W następnej kolejności Naczelnik Marcin Chudzikiewicz przytoczył zamiary inwestycyjne Gminy Brzozów na drugie półrocze 2020 r., m. in.:

 • budowa ogrodzenia kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Przysietnicy,
 • wymiana indywidualnych źródeł ciepła,
 • rewitalizacja obszaru miejskiego Brzozowa,
 • budowa oświetlenia przy drodze Polana – Radłów w Grabownicy Starzeńskiej,
 • poprawa estetyki na terenie sołectwa Stara Wieś,
 • przebudowa drogi na działce gruntowej nr 1053 w Zmiennicy,
 • przebudowa skrzyżowania w Humniskach,
 • dostawa płyt jumbo na teren sołectwa Przysietnica,
 • wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Turzym Polu.

Naczelnik poinformował również o złożeniu wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie w 50 % przebudowy drogi Humniska na Osiedlu Widły oraz o dofinansowaniu uzyskanym w wysokości 72 tys. zł na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Brzozów.

Radni szczegółowo pytali o realizację kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi, o pozyskanie środków na potrzeby klubu GKS ,,Górnik Grabownica’’, o budowę ulic Piastowej, Parkowej – Polnej oraz o dokończenie sal gimnastycznych w Turzym Polu i w Zmiennicy.

W dalszej części obrad Tomasz Leśniak Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Brzozowie przedstawił informacje odnośnie podtopień mających miejsce w czerwcu br. Działanie żywiołu przyczyniło się do wystąpienia zniszczeń zarówno w infrastrukturze publicznej jak i prywatnej. Suma strat w wyniku tego zdarzenia została oszacowana na 1 806 746 zł. Pomoc w usuwaniu skutków ulewnych deszczy zapewniły zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Brzozów oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brzozowie.

Radni wykazali zainteresowanie uzyskaniem odszkodowania przez podtopione placówki szkolne oraz pracami mającymi na celu udrożnienie rowów w Przysietnicy.

Beata Szlama Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzozowie przedstawiła informację na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Brzozów. Powiązanie zmniejszenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z posiadaniem kompostownika spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców co w konsekwencji długoterminowo spowodowało spadek tonażu odpadów. Zdaniem Naczelnika Beaty Szlamy można mieć nadzieję na korzystny bilans systemu gospodarowania odpadami
w Gminie Brzozów na koniec br.

Radni zadali pytania dotyczące głównie kosztów poszczególnych elementów systemu gospodarowania odpadami oraz ilości wytworzonych śmieci.

W sprawie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie zabrał głos Kierownik Bogdan Błaż. Kierownik poinformował o poprawie ściągalności środków od dłużników funduszu alimentacyjnego dzięki zmianie przepisów prawa, o 400 tys. zł przeznaczonych na program  ,,Posiłek w szkole i w domu’’ oraz o pomocy udzielonej mieszkańcom w czasie pandemii koronawirusa.

Andrzej Łach Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie wskazał na konieczność dotarcia  z wiadomością do mieszkańców na temat potrzeby szybkiego zgłaszania szkód powstałych na wskutek powodzi. Radni podjęli również temat środków wydawanych na Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie.

Na zakończenie posiedzenia uczestnicy Komisji zapoznali się z filmem autorstwa Marka Dareckiego Prezesa Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego ,,Dolina Lotnicza’’ o tworzeniu oszczędności zarówno w skali indywidualnej jak i całych narodów.

red