Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską realizuje projekt grantowy pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia, który jest elementem programu rządowego „Dostępność Plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt polega na opracowaniu Modelu dostępnej szkoły, a następnie jego przetestowaniu wśród 30 organów prowadzących w min. 90 szkołach podstawowych. Konkurs będzie dostępny dla wszystkich szkół podstawowych, niezależnie od ich zróżnicowania pod względem wielkości, formy własności (zarówno szkoły publiczne i niepubliczne), lokalizacji i rodzaju (szkoły ogólnodostępne, specjalne, integracyjne).

 Udział w projekcie jest bezpłatny, a rekrutacja będzie miała charakter otwarty.

Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych. Przed przystąpieniem do projektu szkoły zostaną poddane audytom dostępności tak, by możliwe było pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji placówki. Następnie szkoła otrzyma grant na wdrożenie wypracowanego wcześniej planu poprawy dostępności.

 Grant umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Placówki otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

 Przewidywany termin rozpoczęcia rekrutacji: 01.10.2020 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. >>kliknij<< zakładka Projekty RARR „Dostępna Szkoła” oraz w przesłanej w załączniku broszurze informacyjnej >>Broszura – kliknij <<

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

materiały nadesłane