Ogłoszenie

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Burmistrz Brzozowa

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu: „Programu współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.”

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych Gminy Brzozów oraz Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie w sprawie projektu programu.

Termin konsultacji od dnia 27 października 2020 r. do  06 listopada 2020 r. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia konsultowanego projektu ww. Programu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie ( archiwum2.brzozow.pl ), w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.brzozow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Opinie należy składać przesyłając załączony formularz – do sekretariatu lub Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1.

Preferowana jest forma mailowa, gdzie skan wypełnionego i podpisanego przez osobę uprawnioną formularza należy przesłać na adres: dorotaindyk@brzozow.pl , pytania należy kierować, tel. 13 306 10 69 – Dorota Indyk.

Formularze zgłoszenia opinii należy składać do 06 listopada 2020r.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach wszystkie uprawnione podmioty.

Do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 253/2020

Program współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. – PROJEKT Uchwała RM w Brzozowie

Formularz uwag do projektu