Radni obradowali na sesji nadzwyczajnej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Dorota Kamińska na 28 bm. zwołała nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Brzozowie. Jako pierwszą radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działkę nr 590/4 położoną w Turzym Polu).

Dalej radni przegłosowali jednogłośnie nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów działek położonych w Brzozowie (nr 437/5 i nr 447/24) oraz jednogłośnie zatwierdzili ustanowienie służebności gruntowych przechodu i przejazdu na nieruchomościach, stanowiących działki o nr 1244/1, nr 7593/1, nr 7593/2, nr 7594/2, nr 7594/1, nr 7595/2, położonych w Brzozowie i Starej Wsi. Kolejne podjęte uchwały dotyczyły spraw finansowych: wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie gminy oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów. Rada zadecydowała też o powołaniu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie.

Na koniec Przewodnicząca RM w Brzozowie przedstawiła informację naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych radnych i informację Wojewody Podkarpackiego w sprawie oświadczenia majątkowego przewodniczącej RM. Z kolei informację naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie oświadczeń majątkowych kierowników jednostek i osób podejmujących decyzje administracyjne oraz informację wojewody w sprawie oświadczenia majątkowego Burmistrza Brzozowa przedstawił sekretarz gminy Waldemar Och.

Na tym zamknięto obrady XXX sesji nadzwyczajnej.

red.