XXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 30 listopada br. XXXI nadzwyczajną  sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,

b) przyjęcia Kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności dla mieszkańców Gminy Brzozów na lata 2021 – 2023,

c) określenia wysokości stawek podatku do środków transportowych,

d) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej (działka nr 1712/15 położona w Brzozowie),

e) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej (działka nr 1712/16 położona w Brzozowie),

f) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 71/6 położona w Brzozowie),

g) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 34/68 położona w Brzozowie),

h) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 30/3 położona w Brzozowie),

i) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów (udział w wysokości 1/6 działki nr 1269/2 położonej w Brzozowie),

j) zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów, obszarów położonych
przy ul. Kościuszki i ul. Zdrojowej w Brzozowie

k) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego ,,Brzozów – 7’’ w m. Brzozów ul. Zdrojowa,

l) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Jasienica Rosielna i Gminy Brzozów przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Jasienica Rosielna,

m) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Brzozów i Gminy Dydnia przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Grabownica Starzeńska,

n) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie,

o) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2020.

4. Zamknięcie obrad XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał do pobrania BIP >>>link<<<

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie