W Humniskach – Skrzyżowaniu i Turzym Polu powstaną kolejne odcinki chodników

Brzozowscy radni pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego RM Grzegorza Pietryki obradowali 14 bm. na zwyczajnej sesji RM. Na początku wzięli udział w wideokonferencji wojewody podkarpackiego Ewy Leniart z udziałem przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia. Konferencja dotyczyła Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid19. Po niej, radni wysłuchali sprawozdań z realizacji uchwał z ostatnich sesji oraz z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym i następnie podjęli szereg uchwał.

Jako pierwszą Rada podjęła jednogłośnie uchwałę dot. zmiany uchwały Nr VII/77/2015 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Brzozów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Dalej również jednogłośnie zadecydowali  o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonych w Brzozowie stanowiących własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działki nr: 72/4 i 220/3). Na sesji przyjęto także jednogłośnie uchwałę, dzięki której gmina Brzozów nabędzie nieruchomość położoną w Starej Wsi (działka nr 1865/4), celem uregulowania spraw formalno – prawnych związanych z przepompownią ścieków zlokalizowaną na ww. działce.

Kolejno radni zadecydowali też o zmianie załącznika do Uchwały nr XXXI/282/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności dla mieszkańców Gminy Brzozów na lata 2021 – 2023. Wysoka Rada podjęła również jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego  na  przebudowę dogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów  – Daliowa, wskutek której powstaną kolejne odcinki chodników dla pieszych w miejscowości Humniska – Skrzyżowanie oraz Turze Pole. Ponadto dokonano zmiany w tegorocznym budżecie gminy Brzozów.

Sesję zakończyły wolne wnioski, podczas których jednym z najważniejszych tematów była kwestia odśnieżania dróg w gminie.

red.

fot. Marek Wójcik