Informacja o wyrobach zawierających azbest

Zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 nr 8 poz. 31) wykorzystujący wyroby zawierające azbest (osoba fizyczna, przedsiębiorca) ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu organowi.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację, o której mowa, odpowiednio burmistrzowi, pozostałe osoby marszałkowi województwa.

Wobec powyższego przypomina się wszystkim, których dotyczy obowiązek o złożeniu wymaganych informacji (wg załączonego poniżej wzoru) do dnia 31 stycznia każdego roku w Urzędzie Miejskim w Brzozowie tj. na Biurze Obsługi Klienta, w Sekretariacie lub w  Wydziale  Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – budynek PGK Sp. z o.o w Brzozowie ul. Legionistów 10 ).

Dodatkowe informacje oraz wzory formularzy dostępne są również w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzozowie budynek PGK Sp. z o.o w Brzozowie ul. Legionistów 10  tel. 13 306 10 91.

Do pobrania: FORMULARZ