O współpracy przy budowie chodników w Humniskach – Skrzyżowaniu i Turzym Polu

Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński spotkał się dzisiaj (22 bm.) w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie z Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Piotrem Pilchem. W spotkaniu wzięli też udział starosta brzozowski Zdzisław Szmyd i członek Zarządu Powiatu Brzozowskiego Wiesław Marchel.

Tematem spotkania była współpraca brzozowskiego samorządu w zakresie wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie kolejnych odcinków chodników w miejscowościach Humniska – Skrzyżowanie i Turzym Polu. To kolejny krok w stronę realizacji w/w inwestycji, na którą czekają mieszkańcy tych miejscowości.

Burmistrz Brzozowa składa serdeczne podziękowania dla wicemarszałka Województwa Podkarpackiego pana Piotra Pilcha za wspieranie działań powyższej inwestycji. Wyrazy wdzięczności kierowane są również pod adresem starosty brzozowskiego pana Zdzisława Szmyda i członka Zarządu Powiatu Brzozowskiego pana Wiesława Marchela.   

30-lecie KRUS

20 grudnia 1990 roku, czyli trzydzieści lat temu powołano do życia Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Struktura Kasy jest tak skonstruowana, żeby rolnik z każdej części naszego kraju miał blisko do właściwej dla siebie placówki. Naszymi beneficjentami jest 1 203 730 osób ubezpieczonych oraz 1 088 146 świadczeniobiorców. Więcej „30-lecie KRUS”

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo !!!
zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego, który obejmuje gminy: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec. Więcej „BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW”

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 nr 8 poz. 31) wykorzystujący wyroby zawierające azbest (osoba fizyczna, przedsiębiorca) ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu organowi.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację, o której mowa, odpowiednio burmistrzowi, pozostałe osoby marszałkowi województwa.

Wobec powyższego przypomina się wszystkim, których dotyczy obowiązek o złożeniu wymaganych informacji (wg załączonego poniżej wzoru) do dnia 31 stycznia każdego roku w Urzędzie Miejskim w Brzozowie tj. na Biurze Obsługi Klienta, w Sekretariacie lub w  Wydziale  Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – budynek PGK Sp. z o.o w Brzozowie ul. Legionistów 10 ).

Dodatkowe informacje oraz wzory formularzy dostępne są również w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzozowie budynek PGK Sp. z o.o w Brzozowie ul. Legionistów 10  tel. 13 306 10 91.

Do pobrania: FORMULARZ